Ciutat jugable

Barcelona Ciutat Jugable és una línia de treball en què l’Institut Infància i Adolescència treballa des del 2016 a partir del Grup transversal sobre espai públic, infància i adolescència i la co-organització de la jornada El dret dels infants a la ciutat: millorem el nostre espai públic. En base a aquests treballs previs, l’Institut rep l’encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona de treballar amb i per el Consistori per avançar cap a una ciutat més jugable i jugada.

El joc és un dret reconegut de la infància a la convenció dels drets dels infants. Tal com recomana el Comitè els Drets de l’Infant de Nacions Unides, cal planificar les oportunitats de joc lliure, inclusiu i divers en la infància, cal incorporar les opinions i interessos dels infants i adolescents en el disseny dels espais lúdics, i cal rendir comptes i analitzar els avenços per l’exercici del dret a jugar.

En aquest sentit, des de l’Institut Infància i Adolescència:

  • diagnostiquem la situació del joc a l’espai públic i aportem criteris per al disseny i planificació de la ciutat des de la perspectiva de la jugabilitat
  • acompanyem l’administració pública en la planificació mesures i actuacions que afavoreixin i diversifiquin el joc a l’espai públic
  • aportem coneixement i conceptualització per a la definició i implementació de polítiques públiques de joc l’espai públic
  • avaluem programes que ajuden a avançar cap a una ciutat més jugable i jugada.

Des del febrer del 2019, la principal aportació de l’Institut Infància i Adolescència en aquesta línia de treball és la coordinació del desplegament del Pla del Joc a l’espai públic amb horitzó 2030.

Recentment l’Ajuntament de Barcelona ha publicat una web sobre ciutat jugable en què s’agrupa tota la informació de les oportunitats de joc a l’espai públic que ofereix la ciutat.

El programa a Twitter:

#CiutatJugable
#InfanciaiCiutat
#Pladeljoc