Mapa i actuacions de la Ciutat jugable

2023 Guies i altres

Desplegable que recull el mapa amb una selecció de les 27 millors àrees de joc de la ciutat i també l’explicació de com Barcelona ha anat transformant el seu espai públic per oferir cada vegada més i millors oportunitats de joc més enllà, justament, de les àrees de joc. Aquest desplegable ha estat elaborat conjuntament per l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Infància i Adolescència, en tant que coordinadores del desplegament del Pla del joc i s’ha distribuït a totes les escoles de primària, centres cívics i biblioteques de la ciutat. També se n’ha fet un cartell.

Arxius vinculats

Projecte relacionats

Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

OBERT DES DE 2017 | Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en la definició i desplegament del Pla del joc a l’espai públic per tal que, amb horitzó 2030, la ciutat sigui cada vegada més jugable i ofereixi més i millors oportunitats de joc a l’espai públic als infants, adolescents i al conjunt de la ciutadania.

Programa relacionat

Ciutat jugable

Generem coneixement per desenvolupar estratègies de ciutat que ampliïn, millorin i diversifiquin les oportunitats de joc a l’espai públic per als infants i adolescents, contribuint a una millor vida comunitària.