3 eixos de treball

Contribuir a millorar polítiques locals per fer avançar els drets de la infància i l’adolescència

Impulsar i acompanyar canvis estratègics, transversals i concrets per a la realització progressiva dels drets d’infants i adolescents aportant coneixement per tal de millorar polítiques locals, tant de ciutadania, com predistributives i redistributives.

  • Aportar perspectiva d’infància i enfocament de drets en processos, òrgans consultius i espais d’elaboració de polítiques locals i reforçar-ne la seva visibilitat i transversalitat.
  • Contribuir a generar i compartir una agenda pública sobre drets i inversió en infància i adolescència a Barcelona, tenint en compte les agendes internacionals.
  • Impulsar canvis estratègics concrets que millorin les vides quotidianes dels infants i adolescents a la ciutat i estimulin el seu apoderament com a ciutadans.

Generar coneixement vinculat a l'agenda pública

 

Investigar sobre les vides d’infants i adolescents i les polítiques locals que els afecten, buscant l’equilibri entre la diagnosi, l’avaluació i les propostes; a partir d’experiències concretes i de prospectiva.

  • Realitzar funcions d’observatori mitjançant la generació, sistematització i anàlisi de dades quantitatives i qualitatives sobre l’etapa 0-17.
  • Analitzar i generar evidències amb perspectiva comparada sobre polítiques locals vinculades a la infància i l’adolescència .
  • Avaluar serveis i programes per identificar àrees de millora estratègiques en polítiques locals.

Enriquir el debat social compartint coneixement

 

Nodrir els debats socials actuals aportant mirada d’infància, compartint dades, relats, anàlisis i coneixements, tant propis com generats per altres institucions, i establint relacions de col·laboració especialment amb l’àmbit social.

  • Difondre l’activitat de l’Institut Infància i Adolescència compartint els processos de generació de coneixement així com els resultats, en clau divulgativa i utilitzant estratègicament les eines de la comunicació social.
  • Promoure i participar en espais de treball i de debat per alimentar relats socials amb dades, evidències i marc de drets d’infància.
  • Fer-nos ressò de coneixement i experiències d’abast català, estatal, europeu i internacional rellevants per a Barcelona.