Observatori 0-17 BCN

OBERT | L’objectiu del projecte és millorar el coneixement i generar anàlisis periòdiques sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona per enfortir les polítiques locals que afecten a aquesta etapa vital dels ciutadans entre els 0 i els 17 anys.

Ciutat jugable

OBERT | Treballem amb l’Ajuntament de Barcelona per acompanyar i desenvolupar una estratègia per tal que la ciutat ampliï, millori i diversifiqui les oportunitats de joc a l’espai públic per als infants i adolescents de la ciutat i, alhora, contribueixi a una millor vida comunitària.

Oportunitats educatives a Barcelona

OBERT | Aquest projecte aporta una diagnosi de la situació de l’educació a la ciutat de Barcelona, tot identificant els principals reptes i propostes d’actuació per a la política educativa local.

Impactes del Fons 0-16 en la reducció de la pobresa

LABORATORI TANCAT (2019) | Avaluació qualitativa de la mesura de política pública Fons Extraordinari d’Ajuts d’Emergència Social d’Infants de 0-16 anys, un ajut extraordinari que concedeix l’Ajuntament de Barcelona a famílies en situació de vulnerabilitat per a cobrir les necessitats bàsiques de subsistència d’infants i/o adolescents de 0 a 16 anys.

Infants i famílies ateses per serveis socials

LABORATORI TANCAT (2019) | Fem un retrat de condicions de vida de les famílies amb infants i adolescents ateses pels serveis socials de Barcelona amb problemàtiques d’extrema complexitat a partir d’una explotació específica amb mirada d’infància de l’Enquesta de Condicions de Vida de les Persones Usuàries dels Centres de Serveis Socials de 2016.

Participació de nois i noies a Barcelona

2016-2017 | Aquest projecte es proposa identificar, sistematitzar i analitzar experiències transformadores de participació social i política d’infants i adolescents als barris de Barcelona.

Espai públic, infància i adolescència

2016-2017 | Impulsem i coordinem un grup transversal de treball dins l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de repensar i incorporar millores concretes en l’espai públic en clau d’infància i adolescència