Cocreem la ciutat amb els infants i adolescents

OBERT DES DE 2018 | Acompanyem l’administració pública en els processos de cocreació amb infants i adolescents per tal de dissenyar la ciutat i l’espai públic tenint en compte les seves veus i necessitats. A més, sistematitzem aquests processos per tal que puguin replicar-se més enllà dels pilotatges.

Educació, criança i petita infància

OBERT DES DEL 2017 | En el marc d’aquest projecte realitzem diverses recerques sobre l’educació i els serveis de criança de la petita infància a Barcelona per acompanyar l’Ajuntament en les polítiques públiques d’aquest àmbit.

Oportunitats educatives a Barcelona

OBERT DES DE 2016 | Aquest projecte aporta una diagnosi de la situació de l’educació a la ciutat de Barcelona, tot identificant els principals reptes i propostes d’actuació per a la política educativa local.

Parlen els nens i nenes (1a edició)

EDICIÓ TANCADA 2016-2020 | Aquest projecte dóna la veu als nois i noies de Barcelona per conèixer com és el seu benestar i perquè siguin ells mateixos qui assenyalin actuacions de millora en relació amb aspectes importants de les seves vides.

Impactes del Fons 0-16 en la reducció de la pobresa

LABORATORI TANCAT (2019) | Avaluació qualitativa de la mesura de política pública Fons Extraordinari d’Ajuts d’Emergència Social d’Infants de 0-16 anys, un ajut extraordinari que concedeix l’Ajuntament de Barcelona a famílies en situació de vulnerabilitat per a cobrir les necessitats bàsiques de subsistència d’infants i/o adolescents de 0 a 16 anys.

Infants i famílies ateses per serveis socials

LABORATORI TANCAT (2018) | Fem un retrat de condicions de vida de les famílies amb infants i adolescents ateses pels serveis socials de Barcelona amb problemàtiques d’extrema complexitat a partir d’una explotació específica amb mirada d’infància de l’Enquesta de Condicions de Vida de les Persones Usuàries dels Centres de Serveis Socials de 2016.

Participació de nois i noies a Barcelona

2016-2017 | Aquest projecte es proposa identificar, sistematitzar i analitzar experiències transformadores de participació social i política d’infants i adolescents als barris de Barcelona.

Espai públic, infància i adolescència

2016-2017 | Impulsem i coordinem un grup transversal de treball dins l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de repensar i incorporar millores concretes en l’espai públic en clau d’infància i adolescència

Avaluació de ‘Camí escolar, espai amic’

2016-2017 | Aquest projecte es proposa fer una radiografia general del funcionament del programa a partir de la qual dissenyem una eina d’avaluació per millorar-ne el coneixement, seguiment i planificació.

Avaluació de ‘Patis escolars oberts al barri’

2016-2017 | El projecte consisteix en la realització d’una diagnosi general i la creació d’una eina d’avaluació que ha de permetre aprofundir en el coneixement, dinàmiques i funcionament del programa.