Mapa i actuacions de la Ciutat jugable

2023 Guías y otros CAT

Desplegable que recull el mapa amb una selecció de les 27 millors àrees de joc de la ciutat i també l’explicació de com Barcelona ha anat transformant el seu espai públic per oferir cada vegada més i millors oportunitats de joc més enllà, justament, de les àrees de joc. Aquest desplegable ha estat elaborat conjuntament per l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Infància i Adolescència, en tant que coordinadores del desplegament del Pla del joc i s’ha distribuït a totes les escoles de primària, centres cívics i biblioteques de la ciutat. També se n’ha fet un cartell.

Archivos vinculados

Proyectos relacionados

Plan del juego en el espacio público de Barcelona con horizonte 2030

ABIERTO DESDE 2017 | Acompañamos el Ayuntamiento de Barcelona en la definición y desarrollo del Plan del juego en el espacio público para que, con horizonte 2030, la ciudad sea cada vez más jugable y ofrezca más y mejores oportunidades de juego en el espacio público a los niños, niñas, adolescentes y al conjunto de la ciudadanía.

Programa relacionado

Ciudad jugable

Generamos conocimiento para desarrollar estrategias de ciudad que amplíen, mejoren y diversifiquen las oportunidades de juego en el espacio público para los niños y adolescentes, contribuyendo a una mejor vida comunitaria.