Article a la publicació Nature Based Play

2022 Article EN

L’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Infància i Adolescència signem conjuntament aquest article explicant com Barcelona s’està transformant per passar de ser una ciutat compacta i densa a ser una ciutat verda i jugable, a partir de l’aprovació del Pla del joc a l’espai públic l’any 2019.

És un article inclòs a la publicació de la Real Play Coalition, “Nature-based Play. Fostering connections for children’s wellbeing and climate resilience” (Joc basat en la natura. Fomentar connexions per al benestar dels infants i la resiliència climàtica).

Podeu descarregar l’article de l’Institut Infància i l’Ajuntament de Barcelona o bé consultar la publicació sencera aquí.

Projecte relacionats

Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

OBERT DES DE 2017 | Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en la definició i desplegament del Pla del joc a l’espai públic per tal que, amb horitzó 2030, la ciutat sigui cada vegada més jugable i ofereixi més i millors oportunitats de joc a l’espai públic als infants, adolescents i al conjunt de la ciutadania.

Programa relacionat

Ciutat jugable

Generem coneixement per desenvolupar estratègies de ciutat que ampliïn, millorin i diversifiquin les oportunitats de joc a l’espai públic per als infants i adolescents, contribuint a una millor vida comunitària.