Article ‘Ciutat jugable i ciutat jugada: diagnosi de les oportunitats de joc a l’espai públic de Barcelona’

2019 Article

Aquest article de Maria Truñó i Emma Cortés, publicat a l’Anuari Metropolità de Barcelona 2018 de l’IERMB, resumeix l’evolució dels espais de joc a Barcelona. L’article explica com, per primer cop, la ciutat compta amb una diagnosi per conèixer quines oportunitats de joc ofereix i exposa la creació d’un sistema d’indicadors i la generació d’una base de dades com a condició prèvia per al disseny i planificació del joc a la ciutat.

Arxius vinculats

Projecte relacionats

Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

OBERT DES DE 2017 | Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en la definició i desplegament del Pla del joc a l’espai públic per tal que, amb horitzó 2030, la ciutat sigui cada vegada més jugable i ofereixi més i millors oportunitats de joc a l’espai públic als infants, adolescents i al conjunt de la ciutadania.

Programa relacionat

Ciutat jugable

Generem coneixement per desenvolupar estratègies de ciutat que ampliïn, millorin i diversifiquin les oportunitats de joc a l’espai públic per als infants i adolescents, contribuint a una millor vida comunitària.