Participació de la infància i l’adolescència

Treballar “des de, per a i amb la infància i l’adolescència” és un dels principis ètics i metodològics sobre els que pivota l’Institut Infància i Adolescència des de la seva nova etapa l’any 2016, no només com a objecte d’estudi i recerca sinó també com a principi d’actuació que impregna els diferents projectes que es duen a terme des de l’Institut.

I és que, d’acord amb la Convenció dels Drets de l’Infant, els nens i nenes tenen dret a ser escoltats i que les seves opinions siguin tingudes en compte per part de les persones adultes (art. 12, CDI). A més, el principi del dret a l’interès superior de l’infant, ens recorda que els seus interessos han d’anar per davant dels interessos adults a l’hora de prendre decisions que els afecten (art. 3, CDI). Tanmateix encara hi ha molt camí a recórrer per tal que aquests dos drets estiguin degudament garantits.

Una de les fórmules per garantir aquests drets és obrir espais de participació als infants ja sigui en alguna d’aquestes modalitats:

  1. mitjançant canals estables, a través d’òrgans, espais i canals impulsats pels poders públics a fi d’escoltar la veu dels infants i adolescents
  2. afavorint la participació dels infants en moments puntuals, a través de processos participatius o de cocreació tant en la fase de diagnosi, implementació i/o avaluació d’una actuació, com en la de presa de decisions sobre qüestions que els puguin afectar
  3. facilitant la seva participació espontània, amb pràctiques de corresponsabilitat, autogestió i apropiació de l’espai per part dels mateixos infants.

Des d’aquest compromís ètic i metodològic hem impulsat i/o acompanyat diverses recerques i processos de cocreació amb infants dins de la nostra línia de treball de Participació dels infants i adolescents: les veus que hem d’escoltar i tenir en compte.