Educacions

  • Conceptual image with ladder leading to white blank cloud

Educacions és una línia de treball que vol aportar una diagnosi de la situació de l’educació a la ciutat de Barcelona tant en les seves diferents etapes (petita infància, etapa obligatòria i transicions a la postobligatòria) com en els diferents espais (educació formal, educació en el lleure, temps extraescolars), tot identificant els principals reptes i propostes d’actuació per a la política educativa local.

L’educació és un aspecte fonamental per a les persones amb impactes, no només en la infància i l’adolescència, sinó també al llarg de tot el cicle de vida. Per això aquest és un dels espais clau dels que hem de tenir cura i focalitzar el màxim d’esforços i recursos possibles, a fi de maximitzar les oportunitats educatives dins i fora de l’escola i per a tots els infants i adolescents, garantint així el seu dret a l’educació i el màxim desenvolupament. Nombroses recerques han mostrat com la trajectòria educativa té un fort impacte en les oportunitats laborals, així com en el benestar i salut al llarg de tota la vida.

Els treballs elaborats en aquesta línia inclouen:

  • Informes Oportunitats Educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona: elaboració de dos informes (per als anys 2016-2017 i 2018-2019) i col·laboració amb l’IERMB a partir del 2020, moment en què l’informe s’estén al llarg de tot el cicle de vida (0-99 anys). Més info al projecte relacionat.
  • Acord per l’Educació 2030 a Barcelona: suport tècnic en l’elaboració del document de bases del primer dels 6 eixos “Educació i criança en la petita infància (0-3)”, junt amb una experta interna de l’IMEB.
  • Pla d’educació i criança de la petita infància de Barcelona 2021-2024: acompanyament específic en l’elaboració de la diagnosi de l’estat de l’educació de la petita infància (0 a 3 anys) per aquesta mesura de govern. Més info
  • Taula d’educació i criança de la petita infància de la ciutat: membres constituents d’aquest espai de rendiment de comptes, reflexió, debat i seguiment del Pla d’educació i criança de la petita infància de Barcelona 2021-2024.
  • Estratègia per a l’èxit educatiu d’infants i joves a Nou Barris: acompanyament específic en l’elaboració de la diagnosi de l’estat de l’educació de la infància i l’adolescència al districte

Programa per encàrrec de:

Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l’Ajuntament de Barcelona

El programa a Twitter: 

Alguns fils de tuits interessants:

Desigualtats i activitats fora escola (juny 2021)
5 reptes d’educació que marca el Pla d’infància de Barcelona (gener 2022)