Anàlisi de dades. Document de base 2 per l’Informe Oportunitats Educatives a Barcelona 2016

2017 Document de treball

Document de base per a l’Informe Oportunitats Educatives a Barcelona 2016. És el segon i últim document de base per aquest informe, en el qual es fa una anàlisi de dades, tant quantitatives com qualitatives que, després, ha servit per acabar elaborant l’informe final.

Coordinació: Elena Sintes

Arxius vinculats

2017 Informe

Informe Oportunitats Educatives a Barcelona 2016

L’informe fa una anàlisi de la situació de l’educació de la infància i l’adolescència a Barcelona en sentit ampli. Fa una diagnosi global de la situació de l’educació dels infants i adolescents; identifica els principals reptes de ciutat en aquest àmbit, proposa línies d’orientació de política pública, descriu experiències rellevants i apunta les línies necessàries per aprofundir en la diagnosi en properes edicions.

Projecte relacionats

Programa relacionat

Educacions

Oportunitats educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona és una línia de treball que vol aportar elements de diagnosi de l’educació a la ciutat de Barcelona, tot identificant reptes i propostes d’actuació per a la política local.