Ja es pot consultar l’informe Dades Clau d’Infància i Adolescència a Barcelona 2021

13/05/2022

L’informe Dades Clau d’Infància i Adolescència a Barcelona presenta i analitza, amb caràcter anual, les dades del Sistema Integral d’Indicadors d’Infància i Adolescència de Barcelona (SIIIAB) de l’Observatori 0-17 BCN, i permet fer seguiment de la diagnosi del Pla d’infància de Barcelona 2021-2030. El SIIIAB es va idear al 2017 i, en el seu format actual, conté més de 150 indicadors organitzats en 6 dimensions clau de les vides dels infants (context demogràfic, educació, temps i ciutadania, salut, pobresa, protecció i violències), que provenen de 17 registres administratius i de 11 fonts d’enquesta. L’encàrrec de l’informe el realitza l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona i és elaborat per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB-IERMB).

 

Algunes de les dades més destacades de l’informe Dades Clau d’Infància i Adolescència 2021 a Barcelona són les següents:

  • Com a principals tendències demogràfiques destaca la caiguda sostinguda de la natalitat: en els darrers 5 anys s’ha produït un descens del 13,8% de la natalitat, encara més accentuat des de l’esclat de la pandèmia per covid-19 (al 2020 s’ha assolit el segon valor més baix dels darrers cinquanta anys).
  • En l’àmbit de l’educació, al 2020-2021 s’observa un canvi brusc en la tendència creixent d’escolarització de la petita infància (0-2 anys) dels últims 10 anys, amb una caiguda sense precedents de 5,8 punts percentuals en només un curs escolar, segurament degut a la disminució de la renda de les famílies i la por al contagi.
  • Pel que fa als temps educatius fora de l’escola, tot i que les darreres dades disponibles són de 2018, veiem diferències importants segons la renda del territori: a Ciutat Vella 3 de cada 10 infants no realitzen cap activitat extraescolar, per només 1 de cada 10 infants a Sarrià-Sant Gervasi.
  • En relació a la salut, al 2021 han augmentat tant el malestar emocional com el risc de patir un problema de salut mental, especialment en les noies i en els barris de nivell socioeconòmic desfavorit: 2 de cada 10 noies enquestades a la nova FRESC2021* presenta risc de patir un problema de salut mental i 4 de cada 10 manifesten malestar emocional.
  • Tot i que amb les dades disponibles de les Estadístiques Metropolitanes de Condicions de Vida encara no podem copsar l’impacte de la covid-19, es confirma el salt en pobresa infantil severa al 16% del 2018-2019 també el 2019-2020. La desigualtat de renda entre els infants s’ha seguit eixamplant (sobretot en el decil més alt), i la majoria d’indicadors de privació material han empitjorat, sobretot en l’àmbit de l’habitatge.
  • Pel que fa a les relacions interpersonals, les dades de FRESC2021 indiquen que un 17,4% de noies adolescents de nivell socioeconòmic desafavorit declaren sentir-se sovint soles, essent aquesta xifra del 9,6% en el cas dels nois adolescents. Es constata que aquest sentiment de solitud gairebé duplica el dels nois i és superior en barris desfavorits.

*Atès que les dades de la nova enquesta FRESC2021 es van publicar quan l’informe estava en procés de revisió i validació, les dades que aquí es destaquen no estan incloses a l’informe.

A través d’aquest enllaç es pot consultar l’informe complet.

Projecte relacionat

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN

L’objectiu del programa és millorar el coneixement i generar anàlisis periòdiques sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona per enfortir les polítiques locals que afecten a aquesta etapa vital dels ciutadans entre els 0 i els 17 anys.