Barcelona presenta el Pla d’infància 2021-2030

18/10/2021

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat avui el “Pla d’Infància 2021-2030. Reptes i actuacions per millorar les vides i drets de la infància i l’adolescència a Barcelona” que, a partir d’una àmplia diagnosi sobre l’estat de la infància i l’adolescència a la ciutat i des de la perspectiva de drets, estableix els principals reptes de ciutat en matèria d’infància i selecciona 70 actuacions municipals principals per fer-hi front.

És la primera vegada que un pla d’infància s’elabora a 10 anys vista i que es fa de manera participada, per tal d’aconseguir un salt: de les polítiques municipals a les polítiques de ciutat.

Des de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona hem dut a terme la diagnosi del pla a partir dels prop de 150 indicadors d’infància i adolescència de l’Observatori 0-17 (una de les actuacions que impulsava el pla anterior),i hem analitzat diferents estratègies, plans i compromisos de ciutat que incorporen objectius de millora per a la infància. A més hem tingut en compte conclusions d’altres recerques d’infància, així com el que els nens i nenes de la ciutat han dit a partir de diferents processos participatius com ara el programa Parlen els nens i nenes, l’Agenda dels infants, les aportacions dels nens i nenes al PAM-PAD o l’Audiència Pública. Aquest ampli treball de recerca es va concretar en una proposta inicial de reptes en matèria d’infància que es van posar a debat amb més de 150 persones expertes de l’àmbit acadèmic, professional i de les entitats socials, en un ampli procés participatiu dinamitzat des de l’Institut Infància i Adolescència.

Si bé el Pla d’Infància parteix d’una mirada universal per donar resposta a totes les infàncies, es focalitza alhora en tres eixos transversals que tenen especialment en compte que les vides dels nens i nenes estan molt condicionades pels seus contextos familiars i territorials, així com per les desigualtats socials, en especial el risc de pobresa i/o exclusió social, però també les desigualtats de gènere, origen i/o la discapacitat.

A més es tracta d’un pla viu, amb un marc flexible per a actualitzacions i avaluacions intermèdies que garantiran l’adaptació del Pla als canvis de la realitat social.

7 drets, 23 reptes i 70 actuacions

El Pla s’estructura al voltant de 7 drets de la infància als quals s’hi vinculen 23 reptes:

1. Dret a les condicions econòmiques i materials adequades
R1: condicions econòmiques i materials per als infants en situació de vulnerabilitat
R2: habitatge assequible i subministraments energètics bàsics
R3: bretxa digital tant d’aparells, com connectivitat i usos
R4: espai públics pacificats, accessibles i saludables
2. Dret a l’educació, el lleure, la cultura, el joc i el descans
R5: serveis educatius i de suport a la criança 0-3 anys
R6: escola com a servei essencial i amb igualtat d’oportunitats
R7: transicions a la post-obligatòria i prevenció de l’abandonament educatiu prematur
R8: lleure com a factor essencial en el benestar
R9: més i millors oportunitats de joc a l’aire lliure
3. Dret a la salut integral i als serveis sanitaris
R10: hàbits saludables d’alimentació, exercici, descans, sexualitat i prevenció de les addicions
R11: accés a assistència sanitària no coberta (salut ocular i bucodental)
R12: necessitats emocionals i cura de la salut mental
4. Dret a la família i les seves responsabilitats, i a la protecció social de la infància
R13: suport entre famílies en l’àmbit de les cures
R14: atendre les necessitats específiques de l’adolescència
R15: suports específics a famílies monoparentals i famílies amb infants amb discapacitat
R16: atenció especial a infància en situació de risc i desprotecció en serveis no residencials
R17: atenció especial a infància tutelada en serveis residencials, amb pares/mares a la presó, i als migrats sols
5. Dret a la protecció contra les discriminacions i les violències
R18: sensibilització davant qualsevol tipus de discriminació
R19: prevenció contra qualsevol tipus de violència
R20: especial atenció les violències masclistes
6. Dret a la participació, a l’escolta i a rebre una informació adequada
R21: escolta activa de la infància i participació en la presa de decisions
R22: garantir informació adequada, afavorir pensament crític i difusió i vivència dels drets
7. Dret a l’interès superior de l’infant
R23: tenir en compte allò que és millor pels nens i nenes davant qualsevol decisió política i/o actuació

Per garantir l’exercici progressiu dels drets de la infància i l’adolescència, el Pla es focalitza en 70 actuacions que, pel seu caràcter innovador i/o estratègic, permeten encarar millor els reptes identificats i que poden significar un salt qualitatiu per a les vides dels nens i nenes de Barcelona.

Podeu consultar el Pla d’Infància de Barcelona 2021-2030 o bé aquest document de Síntesi del pla.

El Pla d’Infància es presentarà públicament en la jornada del 12 de novembre “Estratègies cap als reptes d’infància a Barcelona, amb horitzó 2030”.

Projecte relacionat