The power of innocence social politics for children between separation and participation

2007 EN

Aquest article presenta el discurs d’obertura de la Conferència “Com es pot millorar el benestar de la societat dels nens? Convergència i divergència patrons des d’una perspectiva europea “. Aquesta conferència es va celebrar, durant els dies 8 – 10 de febrer de 2007, en motiu del final del projecte de la UE sobre “El benestar dels nens: l’impacte de canviar les formes de família, les condicions dels pares, la política social i les mesures legislatives” finançats en el marc del 6è Programa Marc de treball.

Aquest article és un dels Networks presentats en el marc del “The well-being of children: The impact of changing family forms, working conditions of parents, social policy and legislative measures – WELLCHI NETWORK“. Un projecte liderat pel CIIMU i desenvolupat entre 2004 i 2007. La finalitat d’aquest projecte és la creació d’una xarxa internacional per aprofundir en el coneixement sobre l’impacte que tenen en el benestar de la infància determinats canvis socials, sent la transformació de les formes familiars, les condicions de treball dels progenitors, les polítiques socials i les disposicions legislatives que s’apliquen en aquest àmbit.

En col·laboració amb

Arxius vinculats

2007 Informe EN

Final conference of the WellChi Network

Dossier amb el recull de totes les conferències finals del projecte europeu The well-being of children: the impact of changing family forms, working conditions of parents, social policy and legislative measures (Wellchi network). Un projecte liderat…

2007 Guies i altres EN

Beyond Child Poverty

La mesura del benestar dels infants tant a nivell nacional com a nivell internacional (a la UE, l’OCDE, UNICEF), s’ha observat principalment utilitzant les taxes de pobresa relativa sobre la base quantificació d’ingressos. Però La…

2005 Informe EN

Working flexibility and caring arrangments

Recull i conclusions del workshop Working flexibility and caring arrangments en el que va analitzar-se com les polítiques europees (i nacionals) poden facilitar la conciliació de la vida familiar i la laboral, quines eren les…

2004 Informe EN

New perspectives on childhood

Recull i conclusions del workshop New perspectives on childhood. Va ser el primer i el que va sentar les bases del cicle de grups de treball emmarcats en el projecte The well-being of children: the impact of…