How can we orientate the reform of childhood policies? Changes, dilemmas and proposals

2007 Guies i altres EN

L’objectiu de la xarxa WellChi és millorar el nostre coneixement sobre l’impacte de les canviants formes de família, les condicions de treball dels pares, la política socials i les mesures legislatives sobre el benestar dels infants i les seves famílies. Un dels principals temes és la, cada cop més necessària, igualtat d’oportunitats per a tots els infants donada la creixent pluralitat de formes familiars.

El projecte analitza les possibles conseqüències de la diversificació de la família i el seu impacte en el benestar dels infants, dels seus pares i mares estudiant els diversos processos de transformació de la família, com ara la disminució del model d’home com a sustentador econòmic principal i el sorgiment de les noves formes d’ús domèstic.

Aquest article s’emmarca en el projecte The well-being of children: the impact of changing family forms, working conditions of parents, social policy and legislative measures (Wellchi network). Un projecte liderat pel CIIMU i desenvolupat entre 2004 i 2007. La finalitat d’aquest projecte és la creació d’una xarxa internacional per aprofundir en el coneixement sobre l’impacte que tenen en el benestar de la infància determinats canvis socials, sent la transformació de les formes familiars, les condicions de treball dels progenitors, les polítiques socials i les disposicions legislatives que s’apliquen en aquest àmbit.

En col·laboració amb

Arxius vinculats

2007 Informe EN

Final conference of the WellChi Network

Dossier amb el recull de totes les conferències finals del projecte europeu The well-being of children: the impact of changing family forms, working conditions of parents, social policy and legislative measures (Wellchi network). Un projecte liderat…

2007 Guies i altres EN

Beyond Child Poverty

La mesura del benestar dels infants tant a nivell nacional com a nivell internacional (a la UE, l’OCDE, UNICEF), s’ha observat principalment utilitzant les taxes de pobresa relativa sobre la base quantificació d’ingressos. Però La…

2005 Informe EN

Working flexibility and caring arrangments

Recull i conclusions del workshop Working flexibility and caring arrangments en el que va analitzar-se com les polítiques europees (i nacionals) poden facilitar la conciliació de la vida familiar i la laboral, quines eren les…

2004 Informe EN

New perspectives on childhood

Recull i conclusions del workshop New perspectives on childhood. Va ser el primer i el que va sentar les bases del cicle de grups de treball emmarcats en el projecte The well-being of children: the impact of…