Family today: individuality and public policies

2007 Guies i altres EN

L’anàlisi dels canvis en la família s’han centrat principalment en el principis generals que causen aquest canvis. De fet, és possible distingir alguns patrons comuns, basats en les noves funcions de la dona, la modificació en les relacions entre homes i dones i en les relacions intergeneracionals, la fragilitat dels llaços conjugals, l’augment de les situacions de dependència, la redefinició de la infància i del seu valor, etc. Tot això té un impacte en la situació dels infants.

L’autora en destaca les diverses formes en què aquests canvis prenen forma, els diferents ritmes en els que s’introdueixin i la seva complexitat. Les desigualtats socials, d’una banda i el multiculturalisme, de l’altra, ens obliguen a rebutjar vistes homogeneïtzades i introduir l’eix de la desigualtat i la diversitat en l’anàlisi.

Aquest article s’emmarca en el projecte The well-being of children: the impact of changing family forms, working conditions of parents, social policy and legislative measures (Wellchi network). Un projecte liderat pel CIIMU i desenvolupat entre 2004 i 2007. La finalitat d’aquest projecte és la creació d’una xarxa internacional per aprofundir en el coneixement sobre l’impacte que tenen en el benestar de la infància determinats canvis socials, sent la transformació de les formes familiars, les condicions de treball dels progenitors, les polítiques socials i les disposicions legislatives que

En col·laboració amb

Arxius vinculats

2007 Informe EN

Final conference of the WellChi Network

Dossier amb el recull de totes les conferències finals del projecte europeu The well-being of children: the impact of changing family forms, working conditions of parents, social policy and legislative measures (Wellchi network). Un projecte liderat…

2007 Guies i altres EN

Beyond Child Poverty

La mesura del benestar dels infants tant a nivell nacional com a nivell internacional (a la UE, l’OCDE, UNICEF), s’ha observat principalment utilitzant les taxes de pobresa relativa sobre la base quantificació d’ingressos. Però La…

2005 Informe EN

Working flexibility and caring arrangments

Recull i conclusions del workshop Working flexibility and caring arrangments en el que va analitzar-se com les polítiques europees (i nacionals) poden facilitar la conciliació de la vida familiar i la laboral, quines eren les…

2004 Informe EN

New perspectives on childhood

Recull i conclusions del workshop New perspectives on childhood. Va ser el primer i el que va sentar les bases del cicle de grups de treball emmarcats en el projecte The well-being of children: the impact of…