Presentem primers resultats de l’EBSIB2021: Els infants de Barcelona estan menys satisfets amb les seves vides que abans de la pandèmia

26/08/2022

Els infants de Barcelona estan menys satisfets amb les seves vides que abans de la pandèmia. Després de la pandèmia baixa el percentatge d’infants molt satisfets amb la seva vida i es duplica el percentatge d’infants que no ho estan gens. A més, amb la pandèmia canvien els graus de satisfacció amb els àmbits de la vida valorats pels infants i s’intensifica l’impacte de les desigualtats en el seu benestar.

Així es desprèn de la segona Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona, impulsada per l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona i en col·laboració amb el Consorci d’Educació de Barcelona. Els resultats estan disponibles a l’informe Primeres dades de l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona 2021.

L’enquesta és la primera fase del programa de recerca i participació infantil “Parlen els nens i nenes”; i les dades que recull l’informe serviran com a base per a la realització de tallers participatius a les escoles, que constituiran la fase qualitativa de la recerca basada en la cointerpretació dels resultats de l’enquesta amb els infants. A més, es convidarà als nens i nenes a formular propostes de millora del seu benestar adreçades  als poders públics, l’escola, les famílies i a ells mateixos que serviran per actualitzar l’Agenda dels infants del 2018.

Podeu aprofundir en les dades que ens proporciona l’enquesta i també la comparativa entre els resultats 2021 i 2017, podeu:

Avancem algunes idees clau aquí mateix:

 • Després de la pandèmia baixa el percentatge d’infants molt satisfets amb la seva vida i es duplica el percentatge d’infants que no ho estan gens
  Si l’any 2017 els infants de la ciutat puntuaven la seva satisfacció global amb la vida amb un 9 sobre 10, l’any 2021, la mitjana de satisfacció baixa a 8,7 sobre 10. Per bé que aquestes puntuacions mitjanes puguin semblar molt elevades, convé tenir en compte que existeix el biaix de l’optimisme vital (un fenomen demostrat científicament segons el qual els infants responen amb puntuacions més elevades que les persones adultes quan se’ls pregunta sobre la satisfacció amb les seves vides) i, per això, la baixada en la mitjana de satisfacció ha de suposar un toc d’alerta. El 2021 hi ha pràcticament un 10% menys d’infants que es mostren “molt satisfets/es” amb la vida en global que el 2017 (60,1% vs. 69,0%), més infants que es mostren “bastant satisfets/es” (29,8% vs. 23,0%) i més infants que es mostren poc o gens satisfets (10,1% vs. 8%). I, dins d’aquests, ja que estem parlant del pitjor dels escenaris per a la vida d’un nen o nena, val la pena remarcar que s’ha doblat el nombre d’infants que no estan gens satisfets amb la seva vida (del 2% el 2017 al 3,9% el 2021).
 • La satisfacció amb la vida està condicionada per tres eixos importants que fan baixar la satisfacció: fer-se gran, ser nena i créixer en contextos econòmicament desafavorits
  La pandèmia ha intensificat l’impacte de les desigualtats en la satisfacció de la infància. Així, l’any 2021, hi ha gairebé el doble de nenes poc o gens satisfetes que de nens (12,9% vs. 7,4%, respectivament), en canvi, l’any 2017 no s’observaven diferències significatives en la satisfacció global amb la vida en funció del sexe. A més, les diferències en funció del context socioeconòmic s’han eixamplat: entre els infants que creixen en contextos econòmicament desafavorits hi ha més infants poc o gens satisfets amb la seva vida que entre els infants de contextos més afavorits (12,8% vs. 8,9%, respectivament; 3,9 punts de diferència). L’any 2017 aquesta diferència era menor (9% vs. 7% respectivament; 2 punts de diferència). D’altra banda, gràcies a l’ampliació de mostra que s’ha fet amb aquesta edició de l’enquesta, s’ha pogut identificar fins a quin punt disminueix la satisfacció amb la vida segons l’edat. Així, als 11 anys hi ha un 18,3% menys d’infants molt satisfets amb la seva vida respecte dels 8 i 9 anys (56,9 vs. 75,2%).
 • Amb la pandèmia canvien els graus de satisfacció amb els àmbits de la vida valorats pels infants
  Respecte els àmbits valorats des del 2017, el temps lliure (tant la quantitat de temps com l’ús que en fan), l’autonomia personal i l’escolta adulta segueixen estant entre els àmbits menys ben valorats pels infants. A més, el 2021 s’afegeixen dos àmbits més entre els pitjors valorats: els companys/es de classe i la vida al barri. Són àmbits en què hi ha menys del 65% d’infants que estiguin molt satisfets. De fet, en el cas del temps, només la meitat dels infants (49,3%) estan molt satisfets amb la quantitat de temps lliure que tenen.Els 3 àmbits millor valorats, com ja va ser l’any 2017, són la salut, la vida amb la família i les coses que tenen. Tot i així, convé destacar que fins i tot en aquests àmbits hi ha entre un 3 i un 5% d’infants que n’estan poc o gens satisfets, la qual cosa podria significar que aquests infants estan vivint problemes importants per a ells.
 • Algunes de les experiències quotidianes que més afavoreixen la satisfacció amb la vida s’han vist limitades durant la pandèmia
  És important tenir en compte que no tots els àmbits contribueixen de la mateixa manera a la satisfacció amb la vida en global, sinó que hi ha alguns àmbits que tenen una major influència: és a dir, que com major és la satisfacció amb aquells àmbits, més augmenta la satisfacció amb la vida. L’àmbit que contribueix més a la satisfacció amb la vida és la satisfacció amb la seguretat personal, seguit de la satisfacció amb la família i la satisfacció amb el propi cos. D’altra banda, d’entre totes les experiències per les que es pregunta a l’enquesta, n’hi ha 8 que s’han mostrat com les més significatives, és a dir, les que més contribueixen a la satisfacció amb la vida i el benestar durant la infància. Aquestes experiències tenen a veure amb passar temps de qualitat amb la família, passar temps de qualitat amb els amics i amigues, i fer coses a l’aire lliure i en contacte amb la natura. Per això la disminució de la satisfacció global amb la vida l’any 2021 respecte el 2017 es pot relacionar amb el fet que algunes d’aquestes experiències s’hagin vist limitades durant la pandèmia.
 • Usos segurs de les noves tecnologies, soledat en la infància, vida a la ciutat i preocupacions socials són temes nous de l’enquesta 2021
  L’enquesta 2021 ha incorporat algunes preguntes noves que el qüestionari del 2017 no incloïa relacionades amb els usos segurs de les noves tecnologies, el patiment de sentiments d’aïllament o soledat, la disponibilitat d’espais a l’aire lliure ajustats a l’edat, qüestions sobre la mobilitat autònoma a la ciutat, l’ús dels equipaments municipals, la participació en activitats culturals i considerar molt seriosament les seves preocupacions socials envers el món. Aquestes qüestions han ofert resultats sorprenents i rellevants que seguirem analitzant, entre d’altres, a partir dels tallers participatius amb infants a les escoles, en què demanarem als nens i nenes que ens ajudin a interpretar-los per comprendre’ls.

 

 

Projecte relacionat

Programa relacionat