Document de síntesi en castellà del Pla d’infància de Barcelona 2021-2030

2021 Resum executiu , Mesura de govern ES

Aquest document és la traducció al castellà del document de síntesi del Pla d’infància de Barcelona 2021-2030. En ell hi trobareu alguns elements destacats de la diagnosi sobre la qual se sustenta el pla, així com els 23 reptes que identifica el pla i les 70 actuacions municipals que s’hi destaquen.

El Pla d’infància de Barcelona és el document que estableix els principis, els eixos transversals i els reptes de ciutat a 10 anys vista, en clau de drets de la infància, així com les actuacions municipals destacades.

Projecte relacionats

Programa relacionat