Iniciem una sèrie d’informes periòdics sobre l’educació a Barcelona

21/04/2017 Elena Sintes

El món de l’educació està en plena efervescència: la comunitat educativa s’ha proposat impulsar la transformació educativa obrint debats arreu sobre l’educació d’avui i de demà. Però, com ha de ser aquesta transformació? El debat públic sobre l’educació necessita basar-se en diagnosis i elements de coneixement necessaris per saber quina és la situació actual, identificar-ne els reptes i dibuixar propostes d’actuació. Aquesta és precisament la voluntat de l’informe Oportunitats educatives a Barcelona, 2016. L’educació de la infància i l’adolescència a la ciutat un document que l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona ha elaborat per a l’Ajuntament de Barcelona, a partir d’una proposta del Comissionat d’Educació i Universitats.

L’informe aporta, per primera vegada, una anàlisi àmplia de l’educació a la ciutat

L’informe analitza les oportunitats educatives a la ciutat al llarg i ample de la vida quotidiana de la infància i adolescència: des de la primera infància, passant per l’escola i l’institut, fins al lleure educatiu vinculat a l’àmbit escolar.

El concepte d’oportunitats educatives remet a les condicions en què els infants i adolescents són educats, és a dir, comprèn la dimensió social de l’educació i la responsabilitat col·lectiva d’assegurar els recursos necessaris per al desenvolupament educatiu dels infants i adolescents.

No es tracta només dels resultats acadèmics, sinó també d’assegurar una educació integral que incorpori, a més de l’ensenyament curricular, l’educació en la primera infància i en el temps lliure. perquè els infants i adolescents adquireixen els coneixements, les competències i les habilitats socials i cognitives necessàries per créixer com a persones capaces d’entendre, processar, seleccionar i transformar la informació en coneixement.

A partir d’aquesta concepció de l’educació, l’informe aporta diferents elements:

 • NOVETAT Primera vegada que es recopila, s’ordena i s’analitza temporalment i territorialment la situació de l’educació a la ciutat
 • CONTINUITAT És l’inici d’una sèrie que s’ampliarà i completarà periòdicament
 • MIRADA ÀMPLIA Es contempla l’educació en sentit ampli, incloent la primera infància, els estudis obligatoris i postobligatoris i el lleure més vinculat a l’àmbit escolar.
 • OPORTUNITAT Arriba en un moment estratègic: el context de canvi educatiu fa que sigui molt oportú en aquests moments abordar les necessitats educatives de la ciutat
 • UTILITAT L’informe identifica 17 principals de reptes de ciutat i proposa 16 línies d’orientació de política pública

Aquest informe respon als tres eixos amb què l’Institut Infància i Adolescència es planteja els projectes que desenvolupa:

SENTIT DE L’INSTITUT SENTIT DE L’INFORME
Contribuir a millorar polítiques locals Ajudar a situar l’educació com una prioritat de ciutat, pel seu paper com a política predistributiva i estratègia fonamental en la millora de l’equitat i del benestar dels infants i adolescents
Generar coneixement Iniciar una línia d’anàlisi basada en evidències i contribuir a la millora de la política educativa de la ciutat orientada a la igualtat d’oportunitats en la infància i l’adolescència
Enriquir el debat social Posar a disposició de la ciutadania dades rellevants sobre educació i nodrir el debat social

 

L’informe aporta diagnosi, reptes i orientacions de polítiques educatives locals 

L’estudi tracta d’identificar què ofereix la ciutat a l’hora de generar oportunitats educatives per als infants i adolescents que hi viuen, a fi que puguin exercir el seu dret a l’educació i al seu màxim desenvolupament en igualtat d’oportunitats. Per això, l’informe:

 

 1. fa una diagnosi global de la situació de l’educació dels infants i adolescents a la ciutat, a partir de quatre eixos d’anàlisi:
  • L’evolució temporal de les dades en els darrers 10 anys; és a dir, iniciant la sèrie l’any 2006 i caracteritzant la situació actual a partir de les darreres dades disponibles.
  • La desagregació territorial als 10 districtes per analitzar les disparitats entre territoris que les mitjanes de ciutat amaguen.
  • L’anàlisi de les variables de gènere i d’orígens dels infants i adolescents en els diversos indicadors disponibles.
  • La comparativa de Barcelona amb Catalunya, Espanya i la Unió Europea, sobretot pel que fa als indicadors inclosos en els objectius Europa 2020.
 2. identifica els 17 principals reptes de ciutat
 3. proposa 16 línies d’orientació de política pública adreçades a situar l’educació com una prioritat de Barcelona, pel seu paper com a política predistributiva i estratègia fonamental en la millora de l’equitat i del benestar dels infants i adolescents
 4. descriu 10 experiències educatives rellevants de la ciutat, que han tractat d’abordar i resoldre diferents reptes educatius i que, analitzades en profunditat, poden servir com a inspiració per a altres iniciatives, tant municipals com comunitàries.
 5. Perfila línies necessàries per aprofundir en la diagnosi en properes edicions de l’informe, entre les quals hi ha la continuació de la sèrie temporal iniciada, l’impuls de nous projectes de recerca focalitzats en temes concrets, l’avaluació de programes municipals o la identificació i anàlisi d’experiències educatives d’iniciativa ciutadana que poden funcionar com a palanques de canvi educatiu.

La combinació de metodologies quantitatives i qualitatives aporta riquesa als resultats

Per a l’elaboració de l’informe s’han emprat de manera combinada metodologies d’investigació quantitatives i qualitatives.

La metodologia quantitativa ha servit per elaborar la diagnosi de la situació a partir de les darreres dades estadístiques consolidades disponibles, corresponents al curs 2015-2016, provinents de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) i la Fundació FP, així com d’altres fonts estadístiques relacionades amb l’educació i les condicions de vida dels infants i adolescents a la ciutat.

Pel que fa a les metodologies qualitatives, s’han realitzat cinc grups focals, integrats per una cinquantena de persones —informants clau de la comunitat educativa i expertes en educació—, que han permès identificar, tant la situació de la ciutat, com els reptes educatius. Mitjançant l’ús de la metodologia DAFO, els participants d’aquests grups focals han assenyalat les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats de l’educació a la ciutat. Aquests grups també han servit per identificar els reptes i generar unes primeres propostes d’actuació en matèria de polítiques educatives locals.

En segon lloc, també s’ha fet servir la metodologia qualitativa en la selecció i descripció d’algunes experiències rellevants ja existents a la ciutat i que tracten de resoldre alguns dels reptes identificats. I, finalment, el projecte s’ha enriquit amb el Comitè Assessor, format per persones expertes en l’àmbit educatiu que han fet aportacions al projecte al llarg de tot el procés.

L’informe és l’inici d’un camí compartit: Si vols anar ràpid vés sol, si vols arribar lluny vés acompanyat

Aquest informe no és l’arribada, sinó el punt de partida, ja que es tracta del primer informe d’una sèrie que s’anirà ampliant i complementant periòdicament amb el seguiment i l’anàlisi dels principals indicadors i l’avaluació dels temes educatius de la ciutat.

Iniciar una sèrie temporal d’anàlisi social mai no és fàcil, cal acotar el marc d’anàlisi, trobar les fonts d’informació, veure si existeixen dades sobre aquella temàtica, recopilar i tractar la informació existent, identificar buits i noves necessitats de generació d’informació,… Una tasca ingent que, un cop realitzada per primera vegada, aplana el camí cap a l’elaboració d’un retrat ampli, en aquest cas, de les oportunitats educatives a la ciutat de Barcelona. Tenim clar que hem fet un primer pas però que ens queda molt de camí per recórrer per poder completar la fotografia, i és per això que preveiem anar ampliant i completant l’informe en edicions posteriors.

Aquesta diagnosi, per arribar lluny, requereix d’aliances, algunes de les quals ja s’han anat travant en l’elaboració del primer informe (amb l’IMEB, el CEB i la Fundació FP, Promoció de la Infància, l’Adolescència i la Gent Gran) i que s’han d’estendre cap a altres àrees municipals i actors educatius. D’aquí la voluntat de que aquest projecte permeti nodrir el debat social sobre l’educació, mitjançant diagnosis compartides i participades amb els actors educatius i posant a l’abast de la comunitat educativa i de la ciutadania de Barcelona les principals conclusions sobre l’estat de l’educació dels infants i adolescents a la ciutat.

Només amb aquesta mirada àmplia i col·lectiva, es podrà avançar en situar l’educació com una prioritat de ciutat des del reconeixement de la seva rellevància com a política predistributiva i estratègia fonamental en la millora de l’equitat i del benestar dels infants i adolescents i, alhora, com una aposta perquè el conjunt de la ciutadania de Barcelona visqui millor.

DESCARREGA’T L’INFORME:
Oportunitats educatives a Barcelona, 2016. L’educació de la infància i l’adolescència a la ciutat

Projecte relacionat