El Consell d’Europa i els drets de la infància

16/10/2017 Pol Maceira

A principis del 2016 es va publicar l’Estratègia del Consell d’Europa pels Drets dels infants (2016-2021) en la qual s’estableixen les prioritats del Consell d’Europa en termes de protecció i promoció dels drets humans i, més concretament, dels drets dels infants.

El Consell d’Europa és un organisme internacional que engloba fins a 47 països europeus i que té com a objectius prioritaris la defensa i protecció de l’estat de dret, la democràcia i els drets humans, sent el Tribunal Europeu dels Drets Humans l’òrgan més actiu. És precisament per la importància i dimensió del Consell que és important que compti amb una agenda de drets dels infants.

Des de l’Institut Infància i Adolescència, hem fet una lectura acurada d’aquesta estratègia, amb l’objectiu de compartir-la, de manera resumida, per tal d’identificar i posar en valor aquelles orientacions de política pública que fa el Consell d’Europa i que, des de l’Institut, considerem més rellevants.

 

Hem avançat en els drets dels infants, però no prou

En els darrers 10 anys i a partir del programa “Construint una Europa pels i amb els infants” el Consell d’Europa ha aconseguit alguns resultats importants:

El Consell d’Europa reconeix que en el transcurs d’aquests 10 anys del programa s’han realitzat importants avenços en matèria de drets dels infants, destacant-ne concretament els 8 següents::

 • Canvis legislatius en les polítiques per tal de millorar la protecció dels drets dels infants.
 • Ampliació del coneixement amb dades fiables sobre els progressos i els desafiaments en l’aplicació dels drets dels infants.
 • Consolidació de la cooperació internacional mitjançant la realització de més de 160 activitats en 28 projectes encaminats a promoure els drets dels infants.
 • S’han establert mètodes de treball transversals i flexibles amb els estats membres a través de la Xarxa de Coordinadors nacionals dels drets dels infants.
 • S’han buscat i s’han tingut en compte les opinions dels infants en el desenvolupament de les recomanacions del Comitè de Ministres sobre els drets dels infants i les eines de comunicació dirigides als infants.
 • S’han desenvolupat associacions fortes amb altres organitzacions internacionals i ONG i s’ha col·locat el Consell d’Europa com un motor clau en els drets dels infants al nivell europeu.
 • S’ha fet més conscients dels drets dels infants, als infants, als pares i mares, als professionals i als responsables polítics, mitjançant eines accessibles, material audiovisual atractiu i campanyes innovadores produïdes pel Consell d’Europa com la Campanya ONE in FIVE per aturar la violència sexual contra els infants.
 • Els drets dels infants s’han incorporat a totes les organitzacions amb el resultats que 35 sectors i els àmbits polítics del Consell d’Europa han contribuït a la implementació de l’Estratègia pels drets dels infants 2012-2015.

Malgrat totes aquestes tasques, el Consell d’Europa afirma que encara persisteixen una sèrie d’elements que impedeixen el ple acompliment de la Convenció sobre els Drets de l’Infant (CDI).

 

Els 5 grans àmbits de millora en drets dels infants segons el Consell d’Europa

Concretament, el Consell d’Europa identifica una sèrie de drets que són violats diàriament, així com també l’existència d’espais no definits (buits) en termes de protecció legal, i les diferències entre la legalitat vigent i la pràctica diària.

Les indicacions que realitza el Consell d’Europa, tant en termes de revisió de les tasques desenvolupades com de prospectiva s’emmarquen en el dret a la No discriminació (article 2), en l’interès superior de l’infant (article 3), el dret intrínsec a la vida, a la supervivència i al desenvolupament (article 6) i en el dret a ser escoltat (article 12), recollits en la Convenció sobre els Drets de l’Infant.

Totes elles se centren en 5 grans àmbits de millora:

 

1. Igualtat d’oportunitats per a tots els infants i adolescents

La CDI reconeix el dret de tots els infants a un nivell de vida adequat per al seu desenvolupament físic, mental, espiritual, moral i social. La Carta Social Europea garanteix els drets dels infants a la protecció social, jurídica i econòmica.

Tal com explicàvem en un altre post, la crisi econòmica ha tingut repercussions, també, en els nens i nenes, fins al punt que infants i adolescents són el grup d’edat amb major incidència de les taxes de pobresa o exclusió social. Aquestes situacions de vulnerabilitat impacten directament en el desenvolupament personal i social dels infants i els situen en perilloses dinàmiques de desavantatge. Unes dinàmiques que, tal com afirma el Consell d’Europa, poden produir el risc de construir una generació perduda formada per persones desil·lusionades, amb possibles conseqüències molt negatives en termes de cohesió social i estabilitat política. Com també es posa de manifest a l’Estratègia del Consell d’Europa: “des d’una perspectiva de drets, la qualitat d’una societat es mesura en com tracta els grups més marginats i vulnerables”.

Per tal de revertir aquesta situació, el Consell d’Europa afirma que s’ha de monitoritzar la situació dels infants amb diversitat funcional, d’aquells que no tenen pares cuidadors, dels que formen part d’una minoria ètnica, de la comunitat gitana, dels que es troben en processos migratoris, dels infants privats de llibertat, d’aquells que viuen i/o treballen al carrer així com també  d’aquells que tenen els pares reclosos. Però cal més que això: cada vegada tenim més evidències sobre l’estreta correlació entre la inversió en protecció social de la infància i la reducció de les taxes de pobresa.

Orientacions del Consell d’Europa:

 • El Consell d’Europa assegura que la pobresa i l’exclusió social dels infants poden abordar-se amb major eficàcia mitjançant els sistemes integrals que incorporen mesures preventives, de recolzament familiar, d’educació i atenció a la primera infància, de serveis socials, d’educació i de polítiques d’habitatge.
 • I, per això, encoratja als estats membres a seguir les recomanacions del Comitè de Ministres i a considerar la Recomanació de la Comissió Europea “Investing in children: breaking the cycle of disadvantage”.

En aquest sentit, recordem que l’Observació General nº19 sobre l’elaboració dels pressupostos públics per fer efectius els drets dels infants, elaborada pel Comitè dels Drets de l’Infant de les Nacions Unides, ja posa de manifest que tenir degudament en compte la infància en els pressupostos suposa una concreció del dret a l’interès superior de l’infant en l’assignació de recursos.

 

2. Participació de tots els infants i adolescents

Els infants tenen el dret de ser escoltats i participar de totes les decisions que els afecten, tant a nivell individual com grupal.

La participació dels infants i adolescents en l’esfera pública fomenta la cohesió social alhora que comporta el reconeixement de la seva condició de ciutadans amb drets, malgrat que massa sovint és un dret poc efectiu. És el cas de Barcelona, per exemple, que té encara molt camí a fer en la participació d’infants i adolescents en la co-producció de la ciutat, tal i com mostràvem en el Document de treball sobre la participació de nois i noies a Barcelona, elaborat per l’Institut l’any 2016.

Orientacions del Consell d’Europa:

 • El Consell d’Europa proveirà orientacions per posar a la pràctica el dret dels infants a participar en els afers que els afecten. Es facilitarà l’intercanvi d’experiències sobre la participació basada en els drets en col·laboració amb el Consell d’Europa, les organitzacions juvenils, els òrgans consultius infantils, etc.
 • El Consell d’Europa també reforçarà les oportunitats de participació dels nens i nenes en l’entorn escolar i la governança democràtica de les escoles mitjançant el recolzament al desenvolupament de la ciutadania i l’educació en matèria de drets humans.

 

3. Una vida sense violència per a tots els infants i adolescents

La CDI requereix que els estats prenguin les mesures legislatives, socials i educatives apropiades per tal de protegir els infants de totes les formes de violència física o mental, lesions o abusos, negligències, maltractament o explotació, incloent abusos sexuals.

La violència és un altre punt que afecta de manera directa els infants i adolescents, especialment a les noies,  que exigeix un enfocament integral i estratègic, i que té implicacions en el curt i en el llarg termini. “Acabar amb la violència contra els infants és per tant un imperatiu legal, ètic i econòmic”, afirma el Consell Europeu. Des de l’Institut, hem contribuït a la discussió de les bases per una llei estatal de protecció de la infància i l’adolescència davant la violència.

Orientacions del Consell d’Europa:

 • El Consell d’Europa contribuirà a l’eliminació de la violència contra els infants en tots els àmbits i, particularment, en l’educació, en els mitjans de comunicació, en la justícia, en la igualtat, en la família, en la migració, en la cura alternativa i en els infants amb diversitat funcional. El Consell d’Europa promourà, supervisarà i donarà suport a la implementació del tractat del Consell d’Europa relacionat amb la prevenció de totes les formes de violència sexual envers els infants. En particular, se centrarà en aconseguir la ratificació de la Convenció de Lanzarote per part de tots els estats membre. El Dia Europeu per la Protecció de la Infància i contra l’Explotació Sexual i l’Abús Sexual se celebrarà el 18 de novembre de cada any.
 • El Consell d’Europa seguirà promovent l’eliminació efectiva dels càstigs corporals i d’altres formes de càstig cruels o degradants cap als infants en tots els entorns, també dins de la llar. Els estats membre rebran suport en la reforma legal per aconseguir una major consciència col·lectiva sobre els drets dels infants i la necessitat de promoure la disciplina basada en la no violència i models de criança positius.
 • El Consell d’Europa recolzarà l’enfortiment del paper de l’educació en la prevenció de formes de violència amb el bullying a les escoles, la intimidació homòfoba, el ciberassetjament i la violència relacionada amb la radicalització. També treballarà per animar als estats membres a signar, ratificar i implementar efectivament la Convenció del Consell d’Europa per a la prevenció i combat de la violència contra les dones i la violència domèstica (Convenció d’Istambul).

 

4. Child-friendly justice for all children

D’acord amb la CDI els infants han de tenir l’oportunitat de ser escoltats en qualsevol procés administratiu o judicial que els afecti i han de poder accedir a reclamacions competents, independents i imparcials quan es vulneren els seus drets.

Ens trobem, encara, davant d’un sistema judicial fet per als adults i escassament adaptat a les necessitats dels infants. L’Estratègia del Consell d’Europa afirma que els drets de ser escoltat, informat, protegit i no discriminat no sempre estan plenament protegits i defensats en els sistemes judicials dels estats membre.

Orientacions del Consell d’Europa:

 • El Consell d’Europa promocionarà la implementació de les directrius del Consell d’Europa en la integració de la perspectiva de la infància en el sistema judicial (child-friendly justice), recolzant els estats membre a enfortir els drets dels infants en els procediments administratius i de justícia criminal.
 • D’acord amb la CDI, la privació de llibertat s’ha d’utilitzar com a mesura d’últim recurs i amb una durada el més curta possible. Es recolzarà els estats per evitar i prevenir la privació de llibertat promovent l’extensió de mesures alternatives com l’extensió del desviament i la reintegració.
 • El Consell d’Europa emprendrà accions en favor de l’interès superior de l’infant en el context de les noves formes familiars i de la bioètica, especialment en relació a la maternitat subrogada. S’estudiarà la manera com els estats membres podrien establir lleis, reglaments i procediments que assegurin que l’interès superior de l’infant és una consideració primordial en les decisions de retirada de la cura dels pares, reubicació i reunificació.

 

5. Drets dels infants i adolescents en l’entorn/àmbit digital

Tots els infants han de poder accedir de manera segura a l’entorn digital i han d’estar apoderats per participar-hi plenament, poder-se expressar, buscar informació i gaudir tots els drets de la CDI sense cap tipus de discriminació.

El món digital ofereix als infants moltes oportunitats d’aprenentatge però també reptes que han de ser afrontats pel estats en la línia apuntada per l’Estratègia de Governança d’Internet del Consell d’Europa  2016-2021.

Orientacions del Consell d’Europa:

 • El Consell d’Europa promocionarà i protegirà els drets dels infants de evitar la discriminació, i per assegurar l’accés a la informació, la llibertat d’expressió i la participació en l’entorn digital. Les convencions del Consell d’Europa proporcionen una base sòlida per la protecció dels infants del risc potencial cap a la seva seguretat i privacitat en l’àmbit digital.
 • Les TIC han afegit una nova dimensió al drets dels infants a l’educació. Per tal de promoure la creativitat, la crítica i la seguretat a internet, el Consell d’Europa emprendrà un projecte pana europeu sobre ciutadania, aprofitant els èxits aconseguit pel programa d’Educació per a la Ciutadania Democràtica i l’Educació en Drets Humans i els resultats del projecte en Competències per una Cultura Democràtica.
 • El Consell d’Europa també ha identificat que Internet i els mitjans de comunicació socials s’utilitzen per promoure el discurs de l’odi, la radicalització i el terrorisme entre la gent jove. Per respondre-hi, el Consell d’Europa continuarà la campanya “No Hate Speech” i d’altres mesures vinculades al pla d’acció adoptat pel Comitè de Ministres “The fight against violent extremism and radicalisation leading to terrorism”.

 

En definitiva, en el decurs dels més de 25 anys d’aprovació de la CDI, la situació de la infància i l’adolescència al conjunt dels països europeus ha millorat malgrat que encara s’observen vulneracions dels drets dels infants, especialment d’aquells que provenen d’entorns socials desfavorits.

El Consell d’Europa també recorda que la pobresa i l’exclusió social dels infants poden abordar-se amb major eficàcia mitjançant els sistemes integrals que incorporen mesures preventives, de recolzament familiar, d’educació i atenció a la primera infància, de serveis socials i mitjançant polítiques d’habitatge.

És important, doncs, tenir en compte aquesta agenda i concretar-la en vida quotidiana dels infants i adolescents.