Passos cap a una llei de violència contra infants i adolescents

27/06/2016 Maria Truñó

Com a Institut Infància hem contribuït en la discussió de les bases per a una llei estatal de protecció cap a la violència contra les i els ciutadans dels 0 als 17. Ja fa sis anys de les darreres recomanacions  a Espanya per part del Comitè dels Drets de l’Infant de Nacions Unides sobre la necessitat d’una llei integral sobre prevenció, detecció, atenció i protecció davant de totes les formes de violència contra infants i adolescents (art.19 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant).

Des de llavors, principalment l’organització Save the Children i el grup de recerca  Cátedra de Derechos y Menores de la Universidad de Comillas impulsen els treballs per aconseguir que es faci realitat amb sessions de treball, entre d’altres,  com la del passat  14 de juny a Madrid. Conjuntament amb representants d’entitats socials i plataformes d’infància, representants del govern espanyol i de la Guàrdia Civil, vam treballar en una sessió específica sobre recopilació i fonts de dades disponibles per tal d’avançar en visibilitzar públicament i en dimensionar no només la prevalença de la violència contra els infants, sinó també l’eficàcia de les mesures per fer-hi front.

Des de l’Institut hem posat sobre la taula la importància de combinar tres tipus de dades: dades de registre (Registre Unificat de Maltractaments Infantils RUMI, expedients sobre casos de risc dels EAIA, denúncies als registres policials, processos judicials…), dades d’enquestes (com l’Enquesta FRESC a adolescents sobre salut i relacions de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, l’Enquesta de convivència escolar i seguretat del Departament d’Ensenyament i d’Interior de la Generalitat…), així com recerques i estudis específics (com el recent sobre Impacte de la violència masclista en la infància a Barcelona, entre tants d’altres).

Així mateix, hem compartit les recomanacions per fer efectiu el dret dels infants a viure lliures de violències presentades el novembre de 2015 per part de la Representant Especial del Secretari General de Nacions Unides i la Xarxa Europea d’Ombusdman d’Infància (ENOC). I hem plantejat la proposta que la llei contempli disposar d’una enquesta sobre les relacions i el bon tracte a infants i adolescents com a estadística oficial, atenent-nos al principi que “en les polítiques públiques el que no es pot mesurar, difícilment es pot millorar”.