12 aportacions perquè les noves Glòries siguin un espai adequat als adolescents

21/03/2017 Elena Guim

Trobada d’adolescents i joves en una plaça de Copenhaguen (Autoria de la foto: Elena Guim)

Com poden els adolescents desenvolupar les seves capacitats creatives al carrer? Com ha d’afavorir l’espai públic les seves necessitats de trobada i joc, i, alhora, afavorir la convivència amb la resta de la ciutadania?

Aquestes són algunes de les preguntes principals que es formula el Grup Transversal sobre Espai públic, infància i adolescència de l’Ajuntament de Barcelona, que impulsa i coordina l’Institut Infància i Adolescència des del març de 2016, integrat per responsables municipals de tres àrees: Ecologia Urbana, Drets Socials i Drets de ciutadania. El fet d’integrar representants d’àrees tant diverses és fonamental per tal d’aconseguir els objectius del grup: 1) repensar i incorporar millores concretes per tal que l’espai públic afavoreixi viure una infància i adolescència enriquidores i saludables i, alhora, que Barcelona esdevingui una ciutat més a mida de les persones  i 2) emmarcar la importància de tenir en compte els ciutadans de 0 a 17 anys en el model urbà.

En el marc d’aquest procés de treball, podem destacar  el document de treball Participació de nois i noies a Barcelona elaborat  per l’Institut, la co-organització de la jornada El dret dels infants a la ciutat: millorem el nostre espai públic i la contribució al Projecte Canòpia a Les Glòries, que expliquem a continuació.

 

Quins seran els espais per a infants i adolescents a les noves Glòries?

El Projecte Urbà de l’Espai Lliure de la plaça de les Glòries, conegut com a Canòpia, és la proposta guanyadora del concurs públic per redefinir la plaça de les Glòries. El projecte preveu tres àrees amb tres conceptes de joc diferents:

 1. Node lúdic: és un espai de 1.200 m2 distribuït en dues zones. Una per a infants de 0 a 5 anys i una altra, dintre del mateix perímetre, per a infants de 6 a 12 anys sobre una topografia generada per ubicar els jocs (rocòdrom, cordes, tobogans, etc.).
 2. Node tou: és una zona de jocs de 1.200 m2 formada per 3 espais. La primera és l’espai lúdic-ambiental que es planteja com una àrea per a nens petits (0-3) on es pot jugar amb material guardat al pavelló. La segona és un espai polivalent per adolescents i joves. I la tercera és un espai amb pistes de ping-pong i fut-toc.
 3. Balcó urbà: és la zona més propera a la trama urbana i té una posició de mirador respecte el parc.
Plànol de Canòpia amb la zona del node tou marcada en vermell.

 

I com seran aquests espais?

L’Institut Infància i Adolescència ha contribuït en la recta final del projecte participant en reunions amb l’equip redactor del projecte UTE Agence Ter & Ana Coello, BIM/SA i Ecologia Urbana (Espais Verds, Educació Mediambiental, Model urbà i prospectiva, Estratègia i cultura de sostenibilitat). Concretament, vam participar en les reunions en què es van tractar els temes relatius als espais lliures destinats a infants (node lúdic) i a adolescents (node tou), amb l’objectiu d’incorporar la mirada d’infants i adolescents perquè fossin tingudes en comte en el procés de disseny dels nous espais lliures i, en especial, en aquells espais que estaven pensats exclusivament per a aquests col·lectius.

Render o representació d’un dels espais del node tou

12 aportacions per afavorir la trobada, el joc, l’expressió artística i l’activitat física

Les aportacions de l’Institut pel node tou – espai adolescència s’han fet tenint en compte quatre de les principals necessitats que els nois i noies han expressat en diferents projectes i processos participatius:

 • Pel que fa a la necessitat de TROBADA:
  1. Bancs en forma circular com una rotllana que afavoreixi la conversa en grup
  2. Elements de mobiliari urbà que afavoreixin l’estada i la conversa, ja sigui pel disseny com per la disposició
  3. Accés a wifi gratuït i possibilitat recarregar mòbils
  4. Bona il·luminació per garantir una percepció de seguretat i confort, en especial, per les noies
  5. Poder fer ús dels espais de taula per pícnic de l’edicle i disposar d’espai per emmagatzemar el que puguin necessitar i accedir-hi fàcilment
 • Pel que fa a la necessitat de JOC en grup:
  1. Gronxadors tipus balancí per grup i per pes
  2. Tobogans grans, amples i ziga-zaga
  3. Tenir en compte criteris d’accessibilitat universal
 • Pel que fa a la necessitat d’EXPRESSIÓ ARTÍSTICA urbana:
  1. Elements verticals pensats en clau de murs “lliures” per a art urbà dinàmic
  2. Paviment de ciment llis tipus amfiteatre per facilitar cantar i ballar
  3. Elements amb efecte de mirall per a dansa urbana
 • Pel que fa a la necessitat d’ACTIVITAT FÍSICA ESPORTIVA:
  1. Aparells per a fer exercici físic individual o en grup (tipus platja Barceloneta)

L’equip d’arquitectes redactor del parc ha tingut en compte les recomanacions fetes per l’Institut i la majoria han estat incorporades en el projecte d’execució que lliuraran en breu a l’Ajuntament de Barcelona.

 

En conclusió…

Des de l’Institut Infància i Adolescència, considerem important que els adolescents gaudeixin d’espais públics on puguin desenvolupar-se com a persones i com a col·lectiu, de forma autònoma i al mateix temps organitzar-se i trobar-se com a grup. Creiem que l’espai públic ha d’oferir una diversitat d’espais que permeti desenvolupar les seves capacitats creatives, recreatives i de trobada  i afavoreixi la convivència amb la resta de col·lectius presents als carrers i les places.  Es tracta, doncs, que els nois i noies  puguin sentir-se seu l’espai públic i que els seus usos siguin compatibles amb els de la resta de veïns i veïnes.

Trobada d’adolescents i joves en un parc de Berlín (Autoria de la foto: Elena Guim)

Projecte relacionat