La crisi del Covid-19 amb perspectiva d’infància

27/03/2020

(nota a 27/04/2020)

Aturem el seguiment setmanal de l’impacte de la crisi Covid19 sobre les vides i drets dels infants i adolescents, per agafar la perspectiva que en endavant ens ha de portar l’anàlisi i el coneixement.

Des de l’inici del confinament total dels infants (13 de març de 2020) i fins el dia 26 d’abril, coincidint amb la possibilitats per a tots els infants de sortir al carrer, l’Institut Infància hem estat recollint, recopilant i sistematitzant informacions, reportatges i articles en què s’evidenciaven els impactes d’aquesta crisi sanitària en els drets de la infància i l’adolescència a la ciutat.

Ens hem fet especial ressò sobre com, en la gestió de la crisi oberta pel Covid19, s’ha tingut una mirada adultocèntrica que no ha tingut prou en compte la perspectiva dels drets dels infants. D’especial importància ha estat l’emissió, el passat 8 d’abril, de recomanacions de la Comissió dels Drets de l’Infant a tots els seus Estats part, i per tant també per a Espanya i amb implicacions per a tots els seus nivells administratius.

Malgrat que els infants ja poden sortir al carrer, el confinament no s’ha acabat. Encara hi ha moltes incerteses i, sobretot, falta conèixer quin serà l’impacte de tota aquesta crisi en la vida dels nens, nenes i adolescents, sobretot en termes de pobresa i desigualtats educatives.

Des de l’Institut Infància i Adolescència ho seguirem amb atenció: continuarem compartint el coneixement que generin altres institucions i ja hem reorientant part de la nostra activitat a intentar comprendre i narrar l’impacte d’aquesta crisi en les vides de tantes nenes, nens i adolescents a la nostra ciutat.

Així és que deixem d’actualitzar aquesta notícia per centrar els nostres esforços i recursos al seguiment de les recerques i noves dades que aniran apareixent en endavant, i que recopilarem en aquest nou espai.

(actualitzada a 25/04/2020)

Des de l’@InstInfancia obrim aquest espai al nostre web que anirem actualitzant periòdicament amb articles, reportatges i informacions que pensem que ajuden a entendre els impactes específics que aquesta crisi té sobre la infància i l’adolescència i per destacar les accions i mesures des de les quals podem acompanyar millor a la infància i contribuir a preservar els seus drets reconeguts a la Convenció dels Drets de l’Infant.

Comunicat del Comitè dels Drets de l’Infant* sobre l’afectació de la crisi del Covid-19 sobre els  drets dels infants i principals recomanacions als estats part per minimitzar-ne l’impacte (Comitè dels Drets dels Infants, 8/4/2020)

(*) El CDI és un òrgan conformat per 18 experts/es independents que fa el seguiment de la implementació de la Convenció dels drets de l’infant per part dels Estats que l’han ratificat.

Impactes en els drets dels infants: 4 principis rectors i altres drets de la Convenció dels drets dels infants que es veuen afectats

1) EL PRINCIPI DE LA NO DISCRIMINACIÓ: Tots els infants tenen els mateixos drets: en tot cas, en tot moment i sense excepcions. No n’importa el color de pell, la religió, la procedència o les idees dels seus pares.

2) L’INTERÈS SUPERIOR DE L’INFANT: Qualsevol decisió, llei o política que pugui afectar la infància ha de tenir en compte què és el millor per als nens i nenes. Quan els adults prenguin decisions han de pensar en la manera com poden afectar els infants

El CDI insta a: vetllar perquè les respostes a la pandèmia, incloses les restriccions i decisions sobre l’assignació de recursos, reflecteixin el principi l’interès superior de l’infant.

3) EL DRET A LA VIDA, LA SUPERVIVÈNCIA I EL DESENVOLUPAMENT: Tots els nens i nenes tenen dret a viure, a desenvolupar-se i a assolir el seu màxim potencial en la vida. Això inclou tenir dret, per exemple, a una alimentació i allotjament adequats, a l’aigua potable, a l’educació, a l’atenció sanitària, al joc i el descans, a activitats culturals i a informació sobre els seus drets.

> DRET A UN NIVELL DE VIDA DIGNA (art 27, CDI) Tens dret a un nivell de vida adequat per al teu desenvolupament físic, mental, espiritual, moral i social. Els teus pares són els responsables que tinguis tot el que calgui per viure d’una manera digna, però si ells no t’ho poden proporcionar, les autoritats els han d’ajudar.

El CDI insta a: activar mesures immediates per garantir que els infants s’alimentin d’aliments nutritius, mantenir la prestació de serveis bàsics i protegir els infants que veuran augmentat el seu grau de vulnerabilitat 

> DRET A L’EDUCACIÓ  I OBJECTIUS DE L’EDUCACIÓ  (art 28 I 29, CDI) Tens dret a l’educació. L’educació primària ha de ser obligatòria i gratuïta, i has de tenir facilitats per accedir a l’educació secundària o anar a la universitat. L’orientació i la informació sobre les teves opcions educatives i professionals formen també part de la teva educació (…) L’educació ha d’estar encaminada a desenvolupar la personalitat, aptituds i capacitats.

El CDI insta a: assegurar-se que l’aprenentatge en línia no agreugi les desigualtats existents o substitueixin la interacció alumne-professor 

> DRET A LA SALUT I ELS SERVEIS SANITARIS (art 24, CDI) Tens dret a gaudir del nivell més alt possible de salut (que inclou aigua potable, una bona higiene i alimentació) i a rebre atenció mèdica quan et posis malalt.

El CDI insta a: no negar als infants l’accés a l’assistència sanitària, incloses les proves i vacunes, serveis de salut mental i tractament per a afectacions de salut preexistents.

> DRET A SER PROTEGIT DE QUALSEVOL FOMRA DE VIOLÈNCIA O MALTRACTAMENT (art 19, CDI) Les autoritats t’hauran de protegir dels maltractaments, els abusos i la violència, també dels que provinguin dels teus pares o responsables legals.

El CDI insta a: reforçar els sistemes d’informació i derivació telefònics o en línia ja que el confinament pot exposar els nens, nenes i adolescents a un augment de la violència física i psicològica a casa

> DRET AL JOC, ALS DESCANS, A L’OCI I LA CULTURA  (art 31, CDI) Tens dret al joc, al descans i a les activitats recreatives i culturals.

El CDI insta a: permetre realitzar activitats a l’aire lliure supervisades i seguint els protocols de seguretat, com a mínim, un cop al dia.

4) EL PRINCIPI DE LA PARTICIPACIÓ: Els menors d’edat tenen dret a ser consultats sobre les situacions que els afectin i que les seves opinions es tinguin en compte. Això no vol dir que puguin fer sempre el que vulguin, sense fer cas dels grans. Les possibilitats de participació han d’anar augmentant amb l’edat perquè els infants i joves vagin assolint maduresa.

El CDI insta a: oferir oportunitats perquè les opinions dels infants siguin escoltades i tingudes en compte en els processos de decisió sobre la pandèmia

> DRET A L’ACCÉS A UNA INFORMACIÓ ADEQUADA (art 17, CDI) Tens dret a rebre informació mitjançant els llibres, els diaris, la ràdio, la televisió, Internet… En especial, la informació que sigui important per al teu benestar i desenvolupament. Les persones adultes han de vetllar perquè aquesta informació sigui adequada i t’han de protegir de continguts nocius.

El CDI insta a: difondre informació precisa sobre el COVID-19 i sobre com prevenir la infecció en diversos idiomes i en formats que siguin child-friendly i accessibles per a tots els infants.

Respostes des de la coresponsabilitat (administració, escola, tercer sector, societat civil, família, infants i universitats)

 

Administracions públiques:

Respostes per a la infància des del govern local:

 • Barcelona des de casa: espais per a nens i nenes (Ajuntament de Barcelona)
   • Estimat Diari: un espai obert per a que nens i nenes expressin amb les seves paraules, dibuixos i imatges, el que estan vivint, sentint i aprenent de la vida en confinament
   • L’Alcaldessa respon: A partir del dissabte 11 d’abril, a les 18.30 hores, l’alcaldessa respondrà les preguntes i inquietuds dels veïns i les veïnes més petits de la ciutat en un programa setmanal de 30 minuts de durada que s’emetrà a Betevé i al web estimatdiari.barcelona
   • Decidim Barcelona: quedar-se a casa no és avorrit: Aquest espai per compartir iniciatives comunitàries de cures i de suport mutu des de casa para una atenció especial en els nens i les nenes, amb tota classe de recursos perquè aquests dies de confinament siguin amens, variats i divertits per als infants.

 

 • Espai de Creativitat de l’ Acord Ciutadà, un recull d’iniciatives per difondre pràctiques o accions de les entitats socials per intentar reduir o superar les dificultats originades pel Covid-19.
 • Cultura des de casa, un repositori d’activitats per fer a casa amb una categoria específica per a famílies (Institut de Cultura de Barcelona, Ajuntament de Barcelona)
 • Campanya d’activitats d’estiu T’estiu Molt, campanya garantir la participació de tots els infants residents a Barcelona a les activitats d’estiu i evitar que la capacitat econòmica de la família sigui un obstacle, com tampoc la condició física, psíquica o sensorial de l’infant. Enguany per la crisi del Covid-19 les inscripcions faran únicament a través d’internet a partir del 25 d’abril.
 • La Biblioteca a casa, activitats en línia promogudes per les biblioteques de Barcelona. A l’espai La lletra petita s’expliquen contes infantils en línia

Altres mesures de política pública:

Escola:

Tercer sector i societat civil:

Família:

Infants: 

Universitats i aproximacions des de la recerca: 

Projecte relacionat