Politiques locals de suport a les famílies al municipi de Gavà. Centre de recursos per a les famílies: Elements propositius. Vol. 2/2

2008 Informe

Després de l’Informe sobre les persones, les llars i les famílies de Gavà, el CIIMU, a partir d’una consulta impulsada per l’Ajuntament de Gavà, va dissenyar un procés per tal de dinamitzar el debat i la recollida d’opinions i aportacions de professionals i entitats, i entre tècnics i tècniques de l’administració local i supralocal entorn del projecte de la Casa de les Famílies. En aquest document es presenten la metodologia i els resultats obtinguts de la consulta realitzada.

La Casa de les Famílies és un projecte, un dels objectius del qual és crear un espai plurifuncional que formés part d’un nou model de prestació de serveis a escala local basat en una major proximitat i una major participació ciutadana. En finalitzar aquest informe, el projecte es va passar a anomenar Centre de Recursos per a les famílies.

L’ajuntament de Gavà va decidir promoure un Observatori de les persones, les llars i les famílies de Gavà amb l’objectiu de poder disposar de dades objectives sobre els canvis a la vida quotidiana de la ciutadania. Així doncs, va comptar amb l’equip del CIIMU per a realitzar dos informes que reflectissin la situació.

En col·laboració amb

Arxius vinculats