Los cambios familiares y educativos en los actuales contextos migratorios ecuatorianos: una perspectiva transatlántica

2006 Guies i altres ES

Els processos migratoris actuals de les famílies equatorianes a Europa, específicament a Espanya, s’han convertit en un procés transformador amb profundes implicacions a nivell familiar. De manera paral·lela a aquestes profundes transformacions familiar, els àmbits socioeducatius tant en origen com en destí s’han convertit en espais socials transnacionals on actualment es socialitzen els nens, nenes y adolescents equatorians. La finalitat d’aquest article es presentar alguns resultats de la investigació, portada a terme teòrica i metodològicament des de una perspectiva transatlàntica, que dóna compte de les noves dinàmiques familiars transnacionals i la seva relació amb els canvis en les pautes de criança i vinculació amb els àmbits socioeducatius d’origen.

Aquest article és el resultat d’una investigació, finançada pel CIIMU i el Pla de Migració, Comunicació i Desenvolupament a Equador (PMCD) per a la realització del treball de camp. La seva continuïtat s’emmarca en el Programa Juan de la Cierva del Ministeri de Ciència i Educació (2005-2008).

En col·laboració amb

Arxius vinculats