IV Informe sobre la situación de la Infancia, la adolescencia y la familia en Cataluña

2012 Informe ES

Entre d’altres, s’analitzen l’efecte que la pobresa i els dèficits en el capital socioeconòmic i educatiu de les famílies tenen en moltes de les problemàtiques en què es concreta la manca d’oportunitats dels infants i adolescents, com el baix rendiment escolar i l’abandonament escolar prematur, el preocupant creixement dels problemes emocionals i malestars psicològics o les conductes desordenades i els comportaments de risc en els i les adolescents.

El punt de partença és el Panel de Famílies i Infància, un estudi longitudinal que permet per

primera vegada en el nostre país capturar informació dels mateixos individus (adolescents i progenitors) al llarg del temps, en diferents moments de la seva transició a la vida adulta.

És el quart Informe de la col·lecció de recerca social que aborda l’estudi del benestar de la Infància i l’Adolescència en els diferents contextos de vida i socialització per tal d’orientar tant les accions de govern com la pràctica quotidiana d’agents socials i professionals.

En col·laboració amb

Arxius vinculats