Què ens diuen els síndics?

30/05/2016 Maria Truñó

Els Síndics de Greuges, com a organismes independents de drets humans, són peces clau en la defensa i avenç dels drets d’infants i adolescents: fan seguiment de les seves vulneracions recollides a través de queixes ciutadanes i del seu treball d’ofici, i també posen sobre la taula de les administracions recomanacions amb mesures concretes. Per tant, cal tenir molt present què ens diuen i, de fet, ens repeteixen des de fa anys, perquè suposa una guia orientadora per a polítiques públiques des d’una perspectiva de drets dels infants.

El Síndic de Greuges de Catalunya, que compta amb l’Adjunt al Síndic per als drets dels infants, presenta anualment informes de situació, tal com preveu la llei d’infància (14/2010) i també informes extraordinaris sobre temàtiques específiques. El passat desembre plantejava 30 propostes clau del Síndic, entre les quals destaquem les 14 que tenen a veure més directament amb polítiques locals per a la ciutat de Barcelona:

 1. Renda de suficiència econòmica garantida per als infants per garantir el seu dret a un nivell de vida adequat amb una prestació específica condicionada a renda.
 2. Serveis i programes d’acompanyament socioeducatiu al llarg de tot el cicle vital de l’infant per prevenir situacions de risc i cobrir necessitats socials i territorials.
 3. Programes de suport i recursos d’acompanyament específics per atendre situacions especialment conflictives d’adolescents amb conductes d’alt risc i les seves famílies.
 4. 4Adequació dels requisits i temps d’adjudicació dels habitatges d’emergència social a l’interès superior de l’infant considerant la presència d’infants com a supòsit suficient.
 5. Mesures d’accessibilitat a l’educació infantil 0-3 anys per als infants en famílies més desafavorides perquè compensin els efectes discriminadors de les desigualtats socials.
 6. Ampliar els instruments disponibles per combatre la segregació escolar, entre d’altres, incorporant l’escolarització equilibrada com a criteri d’admissió d’alumnat i adscripció.
 7. Millorar la dotació de les polítiques de beques per assumir els costos d’escolarització (llibres, material, sortides i activitats complementàries), evitant l’exclusió d’alumnat.
 8. Mesures de garantia efectiva de la voluntarietat de les quotes dels centres concertats.
 9. Dotació de recursos per atendre l’alumnat amb necessitats educatives especials amb garanties d’inclusió escolar amb ràtios de professionals adequades.
 10. Increment de la provisió de places de programes de segones oportunitats ampliant l’oferta de formació i inserció fins a convergir amb la mitjana espanyola.
 11. Incrementar el lleure educatiu en igualtat d’oportunitats amb ajuts econòmics i plans locals de dinamització en entorns més desafavorits i garantint la inclusió dels infants amb discapacitats.
 12. Incrementar la dotació de recursos humans i econòmics als centres de salut mental infantil i juvenil per millorar-ne l’accés i intensitat que exigeixen les necessitats reals.
 13. Actualització de les ràtios de personal de serveis socials d’atenció primària per ajustar-les a l’evolució demogràfica, la crisi econòmica i la llei 14/2010.
 14. Extensió de les mesures de prevenció, mediació, acompanyament i coordinació parental per als infants en separacions conflictives.

Per la seva banda, la Síndica de Greuges de Barcelona tenint en compte tant la Convenció sobre els Drets de l’Infant com la Carta de Ciutadania – Carta de drets i deures de Barcelona, en els seus darrers informes ens recorda, entre d’altres, sis deures pendents:

 1. Aconseguir que no hi hagi cap infant sense llar, garantint l’allotjament digne i estable per a tota la família que sigui desnonada i evitant la presència policial en els desnonaments.
 2. Prevenció sistemàtica del risc social amb una dotació de recursos suficients per a serveis socials bàsics i especialitzats municipals, com ara l’atenció a domicili socioeducativa, el centres oberts o els EAIA.
 3. Alliberar barreres econòmiques en l’accés a la cultura amb llibertat d’accés als serveis i equipaments municipals educatius com museus, zoo o park güell pel gaudi de la ciutat.
 4. Potenciar la igualtat d’oportunitats educatives completant el pla d’escoles bressol als barris, adaptant-ne els preus per fer possible que els infants de famílies en situació de necessitat hi puguin accedir.
 5. Ampliar la targeta T-12 fins als 17 anys gratuïta i de tramitació àgil i sense costos per facilitar l’ús quotidià del transport públic.
 6. No penalitzar els fills de famílies deutores de l’Institut Municipal d‘Hisenda en les convocatòries d’ajuts per a activitats adreçades als infants i adolescents.