Reptes en polítiques educatives de Barcelona

30/05/2016

Quin és l’estat de l’educació de la infància i l’adolescència a Barcelona? Quins són els reptes per a les polítiques educatives locals? Què hem de fer per millorar les oportunitats educatives d’infants i adolescents? Amb aquestes preguntes estem començant a treballar en l’informe sobre l’educació a la ciutat, el primer d’una sèrie d’informes de periodicitat anual. Aquests informes han de servir per fer seguiment i avaluació de les polítiques educatives a Barcelona, a demanda de l’IMEB.

En aquesta primera edició de l’informe s’assentaran les bases per a les properes edicions, és a dir, els objectius, el marc conceptual i les metodologies amb què treballarem. Un informe que busca identificar els principals reptes de la política educativa a la ciutat per tal de fer propostes de millora des del punt de vista d’avançar en l’exercici del dret dels infants a una educació de qualitat i que afavoreixi la igualtat d’oportunitats.

L’informe abordarà l’anàlisi de les oportunitats educatives en un sentit ampli. Això significa que ens centrarem en la franja de 0 a 17 anys, per tant, des de l’educació de la petita infància fins a les segones oportunitats; en l’educació en la vida quotidiana, des de l’escolar al lleure; en el decurs de l’any, durant el curs escolar però també a les vacances; en el seu entorn i barris quotidians. En definitiva, una anàlisi de l’educació al llarg i ample de la infància i adolescència.

Per fer-ho emprarem metodologies quantitatives, identificant els principals indicadors sobre l’estat de l’educació des d’aquesta perspectiva àmplia, i metodologies qualitatives, per recollir reptes, oportunitats i pràctiques existents a la ciutat.

Com a primera fase, hem començat per organitzar cinc grups de treball formats per persones provinents de diversos àmbits: administració, universitats, centres educatius i entitats, amb les quals volem diagnosticar l’estat de l’educació a Barcelona i identificar els reptes de política educativa. Els grups treballen sobre àmbits temàtics específics: l’educació a la petita infància, a les escoles –segon cicle d’infantil i primària-, a la secundària –ESO, batxillerat, FP i segones oportunitats- i al món del lleure i la comunitat. En cada grup es plantegen dues preguntes. En primer lloc, “quina diagnosi fem de l’estat actual de l’educació a la ciutat?” Aquesta diagnosi es fa a través de la metodologia DAFO, assenyalant les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats de l’educació a la ciutat. En segon lloc, preguntem sobre “quines propostes de millora podem fer”, amb la qual obtindrem recomanacions per a la política educativa local. El resultat servirà per elaborar el primer informe, on es mapejaran els aspectes clau de l’estat de l’educació a la ciutat i les propostes d’orientació de les polítiques per aconseguir una ciutat i barris plens d’oportunitats educatives.

Projecte relacionat