Avaluació d’impactes subjectius del Fons 0-16 en la vida quotidiana d’infants i adolescents

19/07/2018

El Fons 0-16 és un ajut d’urgència social extraordinari que concedeix l’Ajuntament de Barcelona (a través de l’IMSS) a una mitjana de 17.000 infants i adolescents menors de 16 anys en situació de pobresa econòmica que s’ha anat millorant en les convocatòries des de l’any 2015. Ivàlua ha fet avaluació de dos anys (informe 2016 i infrome 2017) d’aquesta política per reduir la pobresa infantil en la seva dimensió més quantitativa i, donada la importància de conèixer la percepció que en tenen i en què els ajuda a viure una mica millor tant els propis nois i noies com els adults de les seves famílies i els professionals de serveis socials.

Aquesta recerca s’està duent a terme per part de la doctora en antropologia Miryam Navarro amb l’assessorament acadèmic del GRAFO de la UAB. La metodologia que s’utilitza és l’antropologia sociocultural aplicada, les tècniques d’investigació qualitativa i d’observació etnogràfica. La recerca es basa en una mostra de caràcter significatiu i estudis de cas en profunditat.

Conèixer per a millorar

 Més enllà de contribuir a generar coneixement, a partir del cas concret del Fons 0-16, per a tenir en compte a l’hora de pensar en clau d’inversió en infància les polítiques de rendes – tema sobre el qual es pot llegir aquest article “Política de rendes: on queda la infància?”-, també es tracta de formular propostes de millores concretes per tal d’orientar-ne les següents convocatòries.

Un punt destacable d’aquesta recerca és el fet que els infants i adolescents apareixen com a informants clau, i les seves aportacions tenen el mateix pes que les dels adults de les famílies i dels professionals, tal com ens proposem des de l’Institut en els nostres principis metodològics: des de, per a i amb la infància i l’adolescència.

Projecte relacionat