La infància i les famílies als inicis del segle XXI. Informe 2002. Vol.3/5

2002 Informe

L’objectiu d’aquest informe és analitzar les realitats, problemes i tendències que caracteritzen avui la vida de la infància en un ampli ventall de contextos com la família, l’educació i la transició al món laboral, la participació social, el risc social, la salut, el consum cultural o el drets legals.

Amb aquest informe s’inicia el projecte de l’Observatori de la Infància i les Famílies que té com a objectiu oferir informació amb l’objectiu de coordinar accions iniciades, detectar necessitats i orientar polítiques i mesures a emprendre, és per això que en aquest primer informe s’hi presenta un Sistema Estable d’Indicadors d’Infància que permet disposar d’informació actualitzada comparable amb altres països europeus.

Aquest informe sobre la situació de la Infància i les Famílies juntament amb l’informe 2004. Infància, famílies i canvi social a Catalunya, s’emmarquen dins l’Observatori de la Infància i les Famílies, de l’Institut d’Infància i Món Urbà, que va néixer amb la finalitat de realitzar bianualment una anàlisi sobre les condicions de vida de la Infància entre 0 i 18 anys.

Arxius vinculats