Ja tenim el primer pla estratègic i nou nom per a l’Institut

25/10/2016

 “Volem contribuir a una Barcelona –ciutat, àrea metropolitana i província- on infants i adolescents visquin amb dignitat i creixin amb igualtat d’oportunitats en espais socials i en entorns familiars i afectius enriquidors, saludables i protectors; fent efectius tots els seus drets i el seu màxim desenvolupament”.

Amb aquesta missió, hem orientat l’estratègia de l’Institut com a instrument públic amb vocació de servei a les administracions locals i amb compromís de retorn i utilitat social. No l’hem definida en solitari, sinó posant a discussió i debat un document de bases, amb una seixantena dels àmbits del món local, la recerca i les entitats socials, així com les aportacions de més de vint adolescents. Cinc sessions de treball entre l’abril i el juliol, han servit per escoltar i debatre idees valuoses, des de diverses perspectives i per enriquir la mirada estratègica de l’Institut i aprofundir en els enfocaments dels àmbits de treball.

Definir qui som i a quina missió ens devem esdevé una tasca imprescindible si volem garantir un bon alienament dels nostres projectes i activitats. Però la feina d’aquests mesos ha anat més enllà. Hem reflexionat també sobre la perspectiva i els enfocaments que volem aplicar, les estratègies que caldrà seguir, els àmbits temàtics sobre els que ens centrarem i també els principis ètics i metodològics que seguirem.

La perspectiva de drets: participació, equitat, gènere i inversió
La perspectiva de drets, que reconeix uns drets humans específics i una atenció especial als infants, serà el nostre enfocament imprescindible. D’ella es desprèn la consideració dels infants com a ciutadans de ple dret, amb capacitats per participar de la vida comunitària; el reconeixement de la igualtat d’oportunitats i l’equitat, derivats del dret a la no discriminació de cap mena; la mirada de gènere, que haurà de preparar als infants per viure en una societat lliure, amb igualtat entre homes i dones; i la perspectiva que veu l’etapa de la infància com un bé social i col·lectiu únic, del que cal tenir cura de manera prioritària i amb la inversió necessària, fins al màxim dels recursos disponibles.

Els eixos estratègics: contribuir, generar, compartir
La nostra principal estratègia per fer avançar els drets de la infància i l’adolescència, passa per contribuir millorar polítiques públiques locals transversals i concretes, tan predistributives com redistributives. Hi contribuirem mitjançant la generació de coneixement , amb diagnosi, avaluació i propostes, ja que ens calen polítiques informades i propostes de millora concretes basades en evidències. Compartirem  aquest coneixement de forma àmplia, amb dades i relats, propis i d’altri, que enriqueixin el debat social i posin la infància en primer pla.

Els àmbits de treball: ciutadanies, benestars i educacions
Treballarem en favor de ciutadanies que busquin el protagonisme dels infants i adolescents, els converteixin en agents actius de la vida comunitària i els facin més presents a l’espai públic. Vetllarem pels benestars de la infància i l’adolescència, per a què puguin créixer en entorns enriquidors, saludables i protectors. Prioritzarem les educacions, afavorint la igualtat d’oportunitats des de la primera infància i amb una mirada àmplia, que transcendeix l’escola i abraça tota la comunitat.

Els principis d’actuació
Més enllà dels “quès”, també hem definit els “coms”, enumerant els principis ètics i metodològics que hauran d’orientar les nostres actuacions: treballar des de, per i amb la infància i l’adolescència; amb ètica en la recerca, rigor metodològic i qualitat; vetllant pel sentit, el retorn i l’ús social de tot el procés de coneixement; afavorint processos col·laboratius i catalitzadors de canvis; de forma oberta i transparent, reforçant el valor d’allò públic.

 

Després d’un treball intens, el Pla estratègic 2016-2020 de l’Institut Infància va ser aprovat pel seu consell de govern el passat 13 d’octubre i ens hem posat a treballar per al seu màxim desplegament.

Entre d’altres coses, això suposa una modificació d’estatuts del consorci per tal que el nom visibilitzi l’etapa estratègica dels 0-17 anys, així com l’arrelament i abast territorial de Barcelona (ciutat, àrea metropolitana i província). Per tant, estrenem nom: Institut Infància i Adolescència de Barcelona.

Així mateix, per tal de poder actuar com a ens instrumental o mitjà propi per a les institucions consorciades i rebre encàrrecs de gestió, en el nou context jurídic arran de les darreres directives europees, ha comportat la necessària separació de la Universitat Oberta de Catalunya com a membre consorciat, pel fet de tractar-se d’una fundació privada sense afany de lucre i no d’una entitat de dret públic com les altres universitats consorciades – la UB i la UAB-. En endavant, la UOC serà una institució convidada al Consell de Govern del consorci amb veu i sense vot i treballarem en el marc d’un conveni de col·laboració.

Veure nota de premsa de l’Ajuntament de Barcelona