La Infancia en cifras. Vol 2/2

2007 Informe ES

La finalitat d’aquest informe és esdevenir una eina que permeti descriure, de forma continuada i periòdica la situació de la infància entre 0 i 18 anys i les seves famílies a Espanya en base a indicadors estadístics. Aquest s’ha elaborat en base al Sistema d’Indicadors Clau d’Infància i Famílies (SICIF) del CIIMU, que recull informació bàsicament per a Catalunya, i s’ha fet una adaptació atenent a la població infantil d’Espanya i en alguns casos, d’altres Comunitats Autònomes.

Aquestes publicacions sobre la situació de la infància a Espanya van ser elaborades a partir de l’aprovació del Pla estratègic Nacional d’Infància i Adolescència 2006 – 2009 pel Consell de Ministres. Els resultats obtinguts s’estructuren en vuit capítols, que responen a les següents àrees temàtiques: sociodemografia, composició i polítiques familiars, educació i transició al món laboral, salut, cultures juvenils i estils de vida, risc i exclusió social, gènere i immigració.

En col·laboració amb

Arxius vinculats

2006 Informe ES

La Infancia en cifras. Vol 1/2

La finalitat d’aquest informe és esdevenir una eina que permeti descriure, de forma continuada i periòdica la situació de la infància entre 0 i 18 anys i les seves famílies a Espanya en base a…