Participem en un workshop sobre maltractament i benestar infantil a Jerusalem

18/12/2019

S’ha parlat molt de quins són els efectes a llarg termini dels episodis de violència patits durant la infància, però què en sabem de com impacta aquesta violència en el benestar dels infants? Aquesta és la pregunta que Mari Corominas, investigadora predoctoral de l’Institut Infància i la Universitat de Girona, ha formulat i respost a través de l’anàlisi de dades de l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona, en el marc del programa municipal Parlen els nens i nenes. Ha presentat les primeres conclusions en un workshop internacional a Jerusalem organitzat pel Haruv Institute, una organització líder internacional en recerca que treballa per protegir els nens i nenes que pateixen maltractament i desemparament.

La principal conclusió presentada ha estat que, més enllà dels efectes a llarg termini de la violència ja àmpliament estudiats, la violència percebuda pels infants en diferents entorns de convivència, especialment a l’escola, reflecteix i afecta el seu benestar actual, ara i aquí. En aquest sentit, per exemple, a part d’estar menys satisfets amb la vida, els infants que perceben dinàmiques d’assetjament escolar estan més tristos i estressats. També estan menys satisfets amb la seva vida escolar, els aprenentatges i els companys/es de classe, així com perceben menys escolta adulta i suport en cas de tenir problemes.

Per altra banda, l’anàlisi de respostes de l’enquesta permet detectar que hi ha grans diferències pel que fa la violència percebuda: mentre hi ha escoles on només un 1% dels infants diu trobar-se en entorns de violència, n’hi ha d’altres en què aquest percentatge d’enfila fins al 30%. L’evidència de diferències entre escoles pel que fa a la convivència i la seva estreta relació amb el benestar dels infants ens obliga a preguntar-nos què podem fer-hi: donar suport als mestres en base als resultats de l’enquesta, o bé utilitzar l’enquesta per avaluar programes educatius relacionats, són opcions que podrien explorar-se d’ara en endavant.

Podeu consultar la presentació La violència percebuda pels infants en diferents contextos i la seva relació amb el benestar subjectiu (document en anglès).

Projecte relacionat