3 eixos de treball

Contribuir a millorar polítiques locals per fer avançar els drets de la infància i l’adolescència

Impulsar i acompanyar canvis estratègics, transversals i concrets per a la realització progressiva dels drets d’infants i adolescents aportant coneixement per tal de millorar polítiques locals, tant de ciutadania, com predistributives i redistributives.

  • Aportar perspectiva d’infància i enfocament de drets en processos, òrgans consultius i espais d’elaboració de polítiques locals i reforçar-ne la seva visibilitat i transversalitat.
  • Contribuir a generar i compartir una agenda pública sobre drets i inversió en infància i adolescència a Barcelona, tenint en compte les agendes internacionals.
  • Impulsar canvis estratègics concrets que millorin les vides quotidianes dels infants i adolescents a la ciutat i estimulin el seu apoderament com a ciutadans.

Generar coneixement vinculat a l'agenda pública

Investigar sobre les vides d’infants i adolescents i les polítiques locals que els afecten, buscant l’equilibri entre la diagnosi, l’avaluació i les propostes; a partir d’experiències concretes i de prospectiva.

  • Realitzar funcions d’observatori mitjançant la generació, sistematització i anàlisi de dades quantitatives i qualitatives sobre l’etapa 0-17.
  • Analitzar i generar evidències amb perspectiva comparada sobre polítiques locals vinculades a la infància i l’adolescència .
  • Avaluar serveis i programes per identificar àrees de millora estratègiques en polítiques locals.

Enriquir el debat social compartint coneixement

Nodrir els debats socials actuals aportant mirada d’infància, compartint dades, relats, anàlisis i coneixements, tant propis com generats per altres institucions, i establint relacions de col·laboració especialment amb l’àmbit social.

  • Difondre l’activitat de l’Institut Infància compartint els processos de generació de coneixement així com els resultats, en clau divulgativa i utilitzant estratègicament les eines de la comunicació social.
  • Promoure i participar en espais de treball i de debat per alimentar relats socials amb dades, evidències i marc de drets d’infància.
  • Fer-nos ressò de coneixement i experiències d’abast català, estatal, europeu i internacional rellevants per a Barcelona.

3 àmbits de coneixement

CIUTADANIES

Protagonisme com a ciutadans actius a la vida comunitària i en un espai públic apropiat

Aquest àmbit tracta les polítiques locals de reconeixement de la perspectiva pròpia de les nenes, nens i adolescents en la construcció conjunta de la ciutat i en la presa de decisions des d’una ciutadania quotidiana i activa.

Abasta qüestions per afavorir el seu paper i necessitats específiques en la comunitat com el joc, l’esport, la cultura, així com l’apropiació, codisseny, usos i coresponsabilització de l’espai públic. Aquest àmbit també inclou revisar serveis i pràctiques professionals per introduir millores en el dret a ser escoltats i en situar-hi l’infant-ciutadà al centre.

BENESTARS

Entorns enriquidors, saludables i protectors per a créixer i viure amb dignitat

Aquest àmbit tracta les polítiques municipals vinculades a garantir que tots els ciutadans de 0-17 anys puguin viure amb dignitat i amb les oportunitats materials i relacionals que els permetin  créixer en entorns familiars i afectius enriquidors, saludables i protectors, lliures de pobreses i violències. Es tenen particularment en compte aquells amb circumstàncies familiars i socials més desafavorides i amb menys oportunitats.

Abasta qüestions que van des de polítiques de suport a les famílies per assegurar recursos suficients (alimentació, habitatge, transport...) fins a la infància en risc o que afronta qualsevol forma de violència o desprotecció, passant per afavorir els suports i els temps de de cura i criança, les xarxes de suport, les oportunitats d’oci i lleure, així com els aspectes vinculats amb la  salut i les condicions ambientals.

EDUCACIONS

Igualtat d'oportunitats educatives des de la primera infància i més enllà de l'escola

Aquest àmbit tracta les polítiques locals adreçades a promoure serveis educatius assequibles i de qualitat que fomentin la igualtat d’oportunitats en l’educació dins i fora l’escola durant tota l’etapa 0-17, amb especial èmfasi en les actuacions primerenques per a l’educació i la criança de la primera infància i les seves famílies i en la dimensió educativa del lleure.

Abasta la diversificació de serveis educatius pels 0-3 anys (escoles bressol, espais familiars, grups de criança...); estratègies locals contra el fracàs i la segregació escolar en l’escolarització obligatòria i postobligatòria; i l’educació més enllà de l’escola ( casals, esplais, caus i experiències de lleure educatiu de base associativa i comunitària), així com la seva articulació en projectes de ciutat educadora i de barris educadors.